Oktober 2015

Byggepladsinfo 01/10 2015

Arbejdet på Frederiks Plads har i en periode over sommeren stået stille og har siden medio august måned pågået efter revideret projekt for udførelsen af jordankre i spunsen. Der henvises omkring dette forhold til nabo orienteringen for august – september måned.

I den kommende 2 måneders periode vil arbejdet med jordankre fortsætte. Der sker under udførelsen meget omfattende registreringsarbejder af omkringliggende bygninger således det sikres, at arbejdet udføres inden for de tilladte kriterier og tilladelser.

Derudover pågår der netop nu prøve ramning af betonpæle til fundamentet for de kommende bygninger på grunden. Prøve ramning af pælene sker for at vurdere udførelsen i forhold til de faktiske jordbunds forhold og således dette kan udføres inden for de tilladte grænseværdier for viberationer m.v. Der rammes nu ca. 7 - 10 prøvepæle hvorefter der vil blive ophold til den endelige ramning af de resterende pæle skal ske. De fleste af disse prøve pæle er rammet og der kan henstå enkelte pæle til næste uge.

Byggeriet opføres i etaper og arbejder der pågår nu er arbejderne i etape 1. Derudover udføres enkelte forberedende arbejder til kommende etaper i byggeriet. Der henvises til nedenstående illustrationsplan af byggeriet hvorpå etape 1 området er vist.  

 

Forventet arbejdsplan - oktober/november 2015:

  • Boring og installering af jordankre.
  • Opgravning og bortkørsel af jord ifm. jordankre og kælderudgravning.
  • Prøve ramning af pæl i byggegruben.
  • Øvrig pæle-ramning forventes påbegyndt november/december måned og strækker sig over en 3 – 4 måneders periode for etape 1. Afventer endeligt resultatet af prøve-ramningen.

Arbejdstider:

  • Arbejdet vil som udgangspunkt blive udført indenfor normale arbejdstider jf. gældende regler i Aarhus Kommune. I perioden mellem kl. 7.0018.00.
  • Det vil ikke være alle dage der arbejdes i denne periode, der kan være kortere dage.

Information til naboer samt andre berørte af byggeriet:

  • Ny byggepladsinfo udgives, hvis der sker ændringer i den forudsatte udførelse og ca. hver anden måned. Denne info vil kunne findes på hjemmesiden for byggeriet www.frederiksplads.dk under fanen ”Naboorientering”.