Januar 2016

Som nævnt i tidligere byggepladsinfo har uforudsete forhold i undergrunden generet byggeriet i en længere periode. Dette har medført forsinkelser og NCC har sammen med bygherrerne foretaget en række ændringer af kælderprojektet, således at arbejdet kan udføres. Ændringerne har været nødvendige for at der ikke sker yderligere negative påvirkninger af nabobygningerne under arbejdet med forankring af den spuns, som skal sikre byggegruben mens funderingsarbejdet foregår. Der arbejdes nu med andre løsninger, så antallet af jordankre ud under veje og nabohuse reduceres væsentligt.

Udførelse af fundering og kældre påbegyndes nu og dette arbejde starter med at der skal rammes pæle og spuns ned indvendigt i byggegruben for etape 1. Rammearbejdet forventes udført med 2 maskiner for at minimere tidsperioden for udførelsen af rammearbejdet. Det er en velkendt problemstilling, at et rammearbejde kan virke generende for omgivelserne og det bliver derfor tilstræbt udført i en så kort periode som muligt. Arbejdet udføres inden for bestemmelserne for arbejdets udførelse med bl.a. opsætning af vibrationsmålere m.v. Vi beklager de gener, som dette påfører naboerne, men arbejdet er nødvendigt.

Sideløbende med rammearbejdet sker der løbende udgravning af kælderen og støbearbejdet vil blive påbe-gyndt.

Vi er klar over, at arbejderne i den kommende periode vil forstyrre naboerne, men byggeriets parter håber på forståelse for dette i en periode. Hvis vi tager de langsigtede briller på, så håber vi, at Frederiks Plads vil blive til glæde og gavn for hele bydelen. Med tiden vil et lidt kedeligt industriområde blive omdannet til en ny bydel med boliger, cafeer, butikker, kontorer og en stor og levende plads, hvor bylivet kan udfolde sig.

Forventet arbejdsplan – januar til maj 2016:

  • Opgravning og bortkørsel af jord ifm. kælderudgravninger.
  • Ramning af pæle og spuns i den indvendige byggegrube - strækker sig over en 3 – 5 måneders periode for etape 1.
  • Støbning af fundamenter og elementtransport.

 

Arbejdstider:

  • Arbejdet vil som udgangspunkt blive udført inden for normale arbejdstider jf. gældende regler i Aarhus Kommune. I perioden mellem kl. 7.0018.00.
  • Det vil ikke være alle dage der arbejdes i denne periode, der kan være kortere dage.

 

Information til naboer samt andre berørte af byggeriet:

  • Ny byggepladsinfo udgives, hvis der sker ændringer i den forudsatte udførelse og ca. hver anden måned. Denne info vil kunne findes på hjemmesiden for byggeriet www.frederiksplads.dk under fanen ”Naboorientering”.
  • Vi er ved at planlægge et orienteringsmøde for de nærmeste naboer til byggeriet – indbydelser udsendes når vi er klar.