Nyheder

NCC er en af de førende bygge- og ejendomsudviklingsvirksomheder i Nordeuropa med en omsætning på 49,8 mia. danske kr. og 18.000 medarbejdere i 2015. Vi udvikler og bygger boliger, erhvervsejendomme, industribygninger og offentlige bygninger, veje og anlæg samt anden infrastruktur.


Den første funktionskontrakt i en kommune er nu afsluttet efter 14 år

Funktionskontrakt for ”Rønnede Kommune” var den første af sin art, men kontraktformen har efterfølgende været en forrygende succes. Kontrakten i Rønnede Kommune er nemlig efterfulgt af næsten 50 kontrakter efter tilsvarende principper. Alt i alt er der i de forløbne år indgået kommunale funktionskontrakter for ca. 13.300 km kommunale veje – svarende til knap 20 % af det kommunale vejnet.

I efteråret 2001 indgik daværende Rønnede Kommune en funktionskontrakt med NCC Roads. Funktionskontrakten har til formål at give leverandøren ansvar for at vedligeholde vejene med den tilstand, der er aftalt. Kommunen har dermed et kendt budget for sin vedligeholdelse i en lang årrække.

Borgmester i Rønnede Kommune Finn Hansen og tidligere adm. dir. Thomas Rask Jensen, NCC Roads underskriver funktionskontrakten i efteråret 2001

Funktionskontrakten i Rønnede Kommune omhandlede vedligeholdelse af 145 km veje med tilhørende rabatter og grøfter i en 14-årig periode fra 2002 til 2015. Kontrakten var den første af sin art, og den er efterfulgt af næsten 50 kontrakter efter tilsvarende principper. Disse kontrakter beløber sig til en til en værdi af ca. 3 milliarder kr., hvis man omregner dem til nutidsværdi.

Nuværende Adm. dir. Kim Krøis, NCC Industry og centerchef Jørgen Veisig, Faxe Kommune underskriver afleveringsprotokollen uden bemærkninger

Med udgangen af 2015 var kontrakten også den første, som udløb. Dette blev markeret den 17. juni 2016 med en afleveringsforretning på rådhuset i Faxe Kommune. Ved strukturomlægningen blev Rønnede en del af den nye og større Faxe Kommune. Ved afleveringsforretningen var der enighed om, at samarbejdet gennem de forløbne 14 år havde været særdeles godt. Der har været et tæt samarbejde mellem Centerchef Jørgen Veisig og Salgs- og entreprisechef Jesper Larsen fra NCC og de mange, som har løst opgaverne i gennem årene. Kontrakten kunne da også afsluttes uden udestående punkter.

Genudbud af kontrakten – billigere og mindre innovation
Faxe Kommune besluttede sig for i 2016 at genudbyde den gamle kontrakts 145 km veje suppleret med yderligere 12 km, således at det nye udbud i alt udgjorde 157 km veje. Ved den nye licitationen i 2016 var den billigste pris kr. 25,2 millioner kr. mod 30,8 millioner kr. ved licitationen i 2001. Hvis den nye pris omregnes forholdsmæssigt under hensyn til de flere km og det forøgede omkostningsindeks for asfaltarbejder, svarer denne pris til 55 % af prisen i 2001. 

Den lave pris er udtryk for en betydelig interesse fra asfaltfirmaerne for disse kontrakter, men også for tilstandsniveauet på vejnettet ved udgangen af den gamle kontrakt. Udfordringen ved prissætningen af den nye kontrakt var nemlig, at en meget stor del af strækningerne fremstod uden skader. Tilbudsgivernes dilemma var derfor at vurdere om der overhovedet skulle foretages noget på disse strækninger eller ej i den kommende kontraktperiode.

Vurderet ud fra tilstanden af strækningerne ved udløbet af den gamle kontrakt, kan myten om, at asfaltentreprenørerne spekulerer i at udføre vedligeholdelsesarbejder, som kun lige holder kontraktperioden ud, aflives. Det er nu engang ikke muligt at udføres asfaltarbejder, som falder fra hinanden umiddelbart efter udløbet af en funktionskontrakt!

De meget lave priser som i dag afgives på kommunale funktionskontrakter, har desværre en anden virkning. Oprindelig var tanken med kontrakter efter tilstandskrav uden snærende detailkrav til materialer og udførelse, at dette ville give asfaltentreprenørerne plads til at udvikle nye og bedre belægninger. Desværre bevirker de lave priser imidlertid, af der nu kun er plads til at effektivisere udlægningen af asfalten. Tanken om udvikling af asfaltprodukter er der desværre ikke plads til.