• NCC kan hjælpe dig godt i gang med at renovere bolig

Sådan kommer du i gang med boligrenovering

Vi tilbyder gerne vores viden og erfaring tidligt i forløbet.

Ligesom du har brug for arkitekt og øvrige rådgiveres vurdering, kan vi som entreprenør hjælpe dig med at finde den rigtige form på opgaven.

Nedenfor har vi samlet nogle af de væsentlige overvejelser, der ledsager et boligrenoveringsprojekt.Tag en uforpligtende snak med os tidligt i processen allerede inden, du byder projektet ud eller forpligter dig i valg af samarbejdspartnere.

Vigtige overvejelser:

1. REFERENCER

Du altid kan tage referencer på den projekt-organisation, entreprenøren tilbyder. Tal med andre boligselskaber og afdelingsbestyrelser, som har samarbejdet med entreprenørens nøglepersoner. Har de leveret som lovet i tilbuddet? Var beboerhåndteringen f.eks. lige så smidig som beskrevet?

2. DIALOG

Der er mulighed for dialog i forbindelse med udbuds- og tilbudsprocessen. Renovering af større boligbebyggelser løber ofte over flere år. Derfor kan du lade entreprenøren uddybe sit tilbud i en tilbudspræsentation og dermed få et indtryk af den projektorganisation, du skal bygge med.

3. TILDElINGSKRITERIER

Du i udbudsmaterialet kan vælge dine egne, specifikke tildelingskriterier. Lad entrepre-nøren beskrive, hvordan han vil håndtere særligt kritiske problemstillinger: Logistikbetragtninger i forbindelse med genhusning, risikohåndtering, kommunikation eller produktkvalitet.

4. SAMARBEJDSFORM

Det er dig, der definerer samarbejdsformen på dit projekt. Du kan supplere de traditionelle entrepriseformer med rammer for samarbejdet f.eks. samarbejdsaftale og hensigtserklæring.  Valget af entreprise- og samarbejdsform afhænger bl.a. af størrelsen og kompleksiteten af din boligrenovering.

5. ØKONOMI

Der er mange måder at konkurrere på økonomien på. Hvad er vigtigst for dig, en lav startpris, et overholdt totalbudget, billigere vedligeholdelse og energibesparelser over de næste mange år? I dit udbud kan du supplere konkurrencen på pris med kvalitative tildelings-kriterier.

6. OPTIONER

Du kan byde en renoveringsopgave ud i optioner. Består boligrenoveringen af flere boligblokke eller etaper, kan et projekt opdelt i optioner give dig mulighed for at afprøve sam-arbejdet. Entreprenøren har et stort incitament til at leve op til forventningerne, og du forpligter dig kun for en fase ad gangen.

7. BÆREDYGTIGHED

Bæredygtighed har mange facetter. Hvad er dine forventninger til boligernes energiforbrug og indeklima? Planlægning, logistik, materialevalg, affaldshåndtering og energiforbrug er desuden elementer i udførelsen, der spiller direkte ind på projektets bæredygtighed.

8. TILGÆNGELIGHED

Du er forpligtet til at skabe tilgængelighed i dit projekt. Skal boligernes adgangsforhold og udearealer indrettes, så personer med funktions-nedsættelse lettere kan færdes i bebyggelsen? Overvej også materiale- og farvevalg og placering af komponenter og bygningsdele.