Usande brandpåstande fra DR

Programmet Kontant har forsøgt at så tvivl om eksperters konklusion om, at en mangel i tagudhænget på O.C. Huse ikke øger risikoen for brand og personsikkerhed. NCC har undersøgt spørgsmålet hos de uvildige rådgivere, Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI) og COWI, der begge har bekræftet, at der ikke er risiko forbundet med manglen. Det er rådgivernes uvildige rapporter, som har ført til, at NCC alene udbedrer manglen inden for den 5-årige ansvarsperiode.

Eksperters vurderinger er baggrund for handling

Da NCC i 2012 blev opmærksom på manglen, bad vi nogle af landet ypperste eksperter om en vurdering og deres konklusion er klar: Ifølge COWI er der er ikke øget risiko for brand eller personsikkerhed. Også DBI konkluderer, at manglen ikke medfører øget risiko for personskader.

Læs COWI's rapport og DBI's rapport.

Spørgsmål 2.3, 3.3, 4.3 og 5.3 og svarene herpå er ikke relevante, da man efter rapporternes udarbejdelse bearbejdede udbedringsforslagene.

Se de af COWI projekterede udbedringsforslag.

Energistyrelsen

NCC havde i hele undersøgelsesforløbet løbende kontakt med Energistyrelsen, der vurderede, at der ikke var anledning til at foretage noget i denne sag.

Læs Energistyrelsens afgørelse til en borger, der rettede henvendelse om sagen.

FejlCITATER i udsendelsen 'Kontant'

DR fremkommer i udsendelsen 'Kontant' om OC Huset, 17. september 2013 med i hvert fald to forkerte, vigtige oplysninger:

I udsendelsen hævder DR, at: ”… I forbindelse med en syn- og skønsrapport, (…) har DBI udtalt sig om fejlen. I rapporten lyder konklusionen, at den ulovlige fejl udgør (…) en særlig brandmæssig risiko…”.

Fakta

Det er ikke korrekt.

DBI har ikke udtalt, at fejlen udgør en særlig brandmæssig risiko. DBI har kun udtalt, at forholdet var i modstrid med Bygningsreglementet. Skønsmanden i den omtalte syn- og skøn-sag har fejlagtigt udledt, at der var brandmæssig risiko.

Det gjorde NCC

Vi bad, straks efter at have modtaget syns- og skønsrapporten, DBI om at tage stilling til, om der var tale om en brandfarlig mangel.

DBI vurderede, at manglen ikke medfører forøget risiko for personskade. Dette er Kontant blevet fuldt oplyst om, og Kontant har modtaget dokumentation.

Kontant hævder herefter: ”Alligevel skriver NCC i de breve, de har sendt ud til husejerne, at de mangelfulde forhold ikke medfører forøget risiko for brand eller personsikkerheden.”

Fakta

Det er ikke korrekt.
 
NCC har sendt en erklæring fra den brandtekniske ekspert COWI, hvori det citerede (’at de mangelfulde forhold ikke medfører forøget risiko for brand eller personsikkerheden’) fremgår. 
                             
Kontants citat kan give det indtryk, at NCC efter at have fået skønsrapporten udtaler sig mod bedre vidende, og at skønsrapporten er kommet, efter at NCC indhentede rapporter fra COWI og DBI. 
 
Ingen af delene er korrekte.

Det gjorde NCC

Forholdet er netop det modsatte: Vi indhentede ekspertudtalelserne, efter at vi havde modtaget skønsrapporten, hvilket Kontant-redaktionen var klar over.

Ekspertudtalelserne fastslår, at der ikke er forøget risiko for personsikkerheden.

Det fremgik ikke af DR's udsendelse

DR Kontant fokuserede på en enkelt detalje i tagudhænget og skabte efter NCC's opfattelse grobund for unødig uro.

En betonmur adskiller boligen fra EPS-isoleringen

Det fremgik ikke af Kontant-udsendelsen, at der bag den såkaldte EPS-isolering er en 120 mm. letbetonmur.

I DBI’s rapport har denne del af konstruktionen afgørende betydning:

”DBI vurderer, at den i punkt 3.1 nævnte afvigelse (inddækning af celleplast i tagudhænget, red.) ikke medfører en forøget risiko for personskade sammenlignet med en konstruktion, der opfylder kravene til brandbeskyttelse af brændbar isolering. Dette begrundes med, at EPS-isoleringen i tagfoden er adskilt fra husets indre med bagmur af beton.”

Boligdelen af et OC Hus er altså indkapslet af letbeton eller beton (ydervæggene) og ikke-brandbar isolering (over loftet).

Se en illustration af et snit af et typisk OC Hus.

  • Pr. 1. juli 2001 erhverver NCC ved en virksomhedshandel OC Huset A/S. 
  • I perioden mellem 1. juli 2001 og 27. januar 2009 (hvor OC Huset A/S ophører og det sidste hus afleveres), bygger OC Huset A/S mere end 1000 énfamiliehuse, som primært opføres i det sjællandske område. 
  • I sommeren 2012 – dvs. mere end tre år efter OC Huset A/S havde afleveret sit sidste hus – bliver NCC gjort opmærksom på, at der ved nogle af husene angiveligt kan være visse mangler. Det hævdes i den forbindelse over for NCC, at problemerne angiveligt kan have brandmæssige konsekvenser. 
  • NCC så naturligvis med stor alvor på disse påstande, og vi beslutter derfor i juni 2012 at indhente vurderinger fra to af landets mest kompetente, tekniske eksperter på området, henholdsvis COWI og Dansk Brandteknisk Institut (DBI).
  • De to eksperter skulle – helt uafhængigt af hinanden – vurdere forholdene, og udtale sig om, hvorvidt der var personfare knyttet til dem. 
  • Manglerne ved tagudhænget, som Kontant fokuserer på, vurderer begge eksperter samstemmende som værende uden risiko for personsikkerheden.
  • Manglen har hverken betydning for husenes funktion, kvalitet, levetid og medfører ikke en forøget risiko for brand eller personsikkerheden. 
  • NCC har derfor valgt at afhjælpe denne mangel helt i overensstemmelse med de gældende regler, dvs. på de huse, som var op til 5 år gamle. Netop fordi manglen ikke har betydning for husenes funktion, kvalitet, levetid og ikke medfører en forøget risiko for brand eller personsikkerheden, har NCC ikke udbedret manglen ud over det 5-årige mangelsansvar.