Se vores projekter

Du møder NCC hver dag. Direkte og indirekte. Det sker i kraft af vores mange projekter inden for boliger, erhverv, butikker og industri. Vi står også bag mange offentlige bygninger, og vi udvider og vedligeholder vejnettet og den usynlige, men vitale infrastruktur til spildevand og til vand- og varme-forsyning.


Styret underboring i boligkvarter

Gravefri metoder og tæt dialog mellem alle projektets parter.

Ledningsrenovering gennem haver og kældre kan være gyser­-arbejde, både for beboere og entreprenør.

Men blandingen af NCC's særlige no dig-metode og en åben dialog mellem bygherre, rådgiver, entreprenør og beboere betød, at projektet modtog et absolut minimum af klager.

Forældet ledningssystem

I København skulle Boligselskabet AAB's afdeling 20's forældede led­ningsnet renoveres.

Beboerne havde døjet med tilstoppede spildevandsledninger og utætte regnvandsledninger.

Det betød jævnligt vand i kældre og fugtige kældervægge. Samtidig medførte det omfattende vandspild fra vandforsyningssystemet.

Massiv opgravning?

Den komplekse bebyggelse med vanskeligt tilgængelige ledninger ville normalt ved sådan en renovering betyde, at et par hundrede beboere skulle se frem massiv opgravning af deres haver og kældre.

NCC's løsning

Renovering af spildevands- og regnvands-systemet.

Utidssvarende brønde blev nedlagt og erstattet af nye.

NCC brugte mest strømpeløsninger, men anvendte også styret underboring og rørsprængning, hvor der var behov for fornyelse.

NCC har suppleret sine no dig-Iøsninger med punktopgravninger, hvor det ikke har været muligt at strømpefore, f.eks. pga. sammenstyrtning og forgreninger.

Renovering af vandforsynings-systemet

Nye ledninger blev anlagt med styret underboring, hvor tilstopnlng har været årsag til uacceptable tryktab.

Ledningsudskiftningerne er suppleret med diverse tiltag i de enkelte ejendomme.

Nyt isoleret og drænet kældergulv

Alle kældergulve har været brudt op, og der er etableret nyt drænet kældergulv. Dræn er via lokale pumpebrønde tilsluttet det ny-renoverede afløbssystem.

Tæt dialog med beboere

Stormøder, åbne vejmøder, individuelle husstandsmøder og en telefon-hotline blev etableret for at få den størst mulige indsigt i arbejdet og deraf forståelse for de gener, som arbejdet ville medfører.

Det lykkedes til fulde, og både håndværket og samarbejdet i projektet blev en succes.

Fakta:

  • Kunde: Boligforeningen AAB
  • Rådgiver: Moe & Brødsgaard
  • Entreprenør: NCC Construction Danmark A/S