Gravefolk til fiberudrulning

Ansøgningsfrist: 13-11-2020 - København

Ansøg her

Gravefolk til fiberudrulning (polsk og engelsk oversættelse nedenfor)

I NCC’s forholdsvis nye afdeling for fiber, har vi travlt. Over de kommende fem år leverer vi maskiner og mandskab til gravearbejdet i forbindelse med TDC NET’s ambitiøse strategi om at udrulle fiberforbindelser til 1 million husstande i hele Danmark. I den forbindelse søger vi erfarne gravefolk – maskinførere og håndmænd – og gerne hele sjak, som brænder for at levere et professionelt og selvstændigt stykke arbejde hver dag. 

En udfordrende og afvekslende hverdag

Du bliver en del af et gravesjak bestående af en maskinfører og en håndmand, som er en del af et større team, der arbejder decentralt med fiberudrulning i Storkøbenhavn og på Sjælland. Du er således i stand til at udføre opgaver på egen hånd, så sikkert og effektivt som muligt og på et så højt fagligt niveau som muligt. 

Din person

For at opnå det bedst mulige match mellem dig, os og jobbet, er det desuden nødvendigt, at du 

 • Er god til at arbejde selvstændigt og er løsningsorienteret
 • Har et godt overblik og kan bevare roen i pressede situationer
 • Er troværdig, åben, ærlig og samvittighedsfuld
 • Er ansvars- og kvalitetsbevidst
 • Er optimistisk og positiv, med godt humør
 • Er en god ambassadør for NCC som følge af din synlighed i gadebilledet 

Krav

For at kunne komme i betragtning til jobbet, er det ufravigelige krav, at du 

 • Har gyldigt kørekort, kategori B/E
 • Har konkret erfaring med fiber – enten som maskinfører (minigraver) eller som håndmand.

Derudover vil det være at foretrække, hvis du allerede har gennemført kurset ”Vejen som arbejdsplads”. 

Vi tilbyder

Et udfordrende og udviklende job i en spændende virksomhed med ambitiøse mål. I NCC har vi gode og stabile arbejdsvilkår og løn efter overenskomst. Efter et års ansættelse opnås endvidere ret til ekstra fordelspakke samt udvidet helbredssikring. Du får et afvekslende job i samarbejde med gode og dygtige kolleger og en uformel omgangstone

Sikkerhed og arbejdsmiljø

NCC har stort fokus på sikkerhed og sikkert arbejdsmiljø. Som arbejdsplads sætter vi en ære i at gå forrest på dette område, hvorfor du skal forvente stor opmærksomhed på, at alle efterlever de angivne forskrifter for arbejdets udførelse, ligesom der løbende arbejdes på at forbedre og udbygge sikkerheden på vores arbejdspladser. Man skal som medarbejder således være indstillet på, at der er krav om at bære briller og hjelm med hagerem i det daglige arbejde.

Bliv en del af en vinderkultur

Hos NCC bliver du en del af et stærkt fællesskab. Vi arbejder i teams, og bidrager alle til at nå vores fælles mål – sammen er vi stærkest! Du bliver en del af en vores fiberafdeling, med base i København SV. Din primære kontaktflader bliver til dine kollegaer på byggepladsen, beboere, der berøres af vores arbejde, og repræsentanter fra vores kunde.

 

Interesseret?

Hvis du vil vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte produktionschef Mads S. Jørgensen på tlf. 60925753 eller mail madjor@ncc.dk eller produktionschef Kim Fakkenor på tlf. 4170 4120 eller mail kimfak@ncc.dk. 

Er du interesseret, så send din ansøgning og dit CV via linket nedenfor. Mærk ansøgningen enten ”Maskinfører” eller ”Håndmand” alt efter, hvad det er, du søger. Vi afholder løbende samtaler med egnede kandidater til stillingerne, da de skal besættes snarest muligt. 

BEMÆRK: Vi kan kun håndtere ansøgninger, der er sendt via linket – så send ikke på alm. mail! 

NCC er en værdibaseret virksomhed, hvor kerneværdierne er ærlighed, tillid, respekt og pionerånd. Som bygge- og anlægsvirksomhed er vi med til at skabe rammerne for fremtidens samfund, og vi lægger vægt på at udvikle og bygge ansvarligt, miljøbevidst og med fokus på mennesker. Vi prioriterer sikkerhed og kvalitet højt, og vi ønsker at tiltrække, udvikle og fastholde branchens mest kompetente medarbejdere.

Du kan læse mere om os på www.ncc.dk.

 

 

Pracownicy robót ziemnych przy układaniu światłowodów

W stosunkowo nowym dziale NCC zajmującym się światłowodami mamy mnóstwo pracy. W ciągu 5 najbliższych lat będziemy dostarczać maszyny i personel do robót ziemnych w ramach ambitnych planów firmy TDC NET zakładających doprowadzenie sieci światłowodowej do miliona gospodarstw domowych na terenie Danii. W związku z tym poszukujemy doświadczonych pracowników robót ziemnych – operatorów maszyn i rzemieślników – lub też całych ekip, które każdego dnia potrafią z pasją, profesjonalnie i samodzielnie realizować kolejne etapy prac. 

Codzienność pełna wyzwań i różnorodności

Będziesz członkiem ekipy robót ziemnych składającej się z operatora maszyn i rzemieślnika, należącej do większego zespołu pracującego w zdecentralizowanym systemie przy układaniu sieci światłowodowej w regionie Wielkiej Kopenhagi i na Zelandii. Musisz zatem być w stanie wykonywać zadania samodzielnie,w sposób możliwie bezpieczny i efektywny oraz na jak najwyższym poziomie profesjonalnej jakości. 

Osobowość

Aby zapewnić jak najlepszy stopień dopasowania pomiędzy Tobą, nami i pracą, konieczne jest także spełnienie przez Ciebie następujących warunków: 

 • umiejętność samodzielnej pracy i zorientowanie na poszukiwaniu rozwiązań;
 • zdolność całościowego spojrzenia i zachowania spokoju w sytuacjach stresujących;
 • wiarygodność, otwartość, uczciwość i sumienność;
 • poczucie odpowiedzialności i skupienie na jakości;
 • optymizm, pozytywne nastawienie i dobry humor;
 • bycie dobrym ambasadorem firmy NCC podczas prac drogowych widocznych dla miejscowej społeczności.

Wymagania

Aby móc ubiegać się o pracę, należy obowiązkowo posiadać: 

 • ważne prawo jazdy, kat. B/E;
 • praktyczne doświadczenie w pracy ze światłowodami – jako operator maszyn (minikoparka) lub jako rzemieślnik. 

Dodatkową zaletą będzie posiadanie ukończonego szkolenia „Droga jako miejsce pracy”. 

Co oferujemy?

Oferujemy pełną wyzwań pracę, zapewniającą rozwój we wspaniałej firmie stawiającej sobie ambitne cele. W NCC zapewniamy korzystne i stabilne warunki pracy oraz wynagrodzenia zgodnie z zasadami układu zbiorowego. Po pierwszym roku zatrudnienia zapewniamy możliwość skorzystania z dodatkowego pakietu świadczeń oraz rozszerzonego ubezpieczenia zdrowotnego. Praca u nas zapewnia różnorodność i możliwość współpracy z utalentowanymi kolegami w nieformalnej atmosferze. 

Bezpieczeństwo i środowisko pracy

W NCC kładziemy nacisk na bezpieczeństwo i bezpieczne środowisko pracy. Jako firma szczycimy się tym, że zajmujemy w tej dziedzinie czołowe miejsce w branży. Dlatego możesz spodziewać się przykładania dużej uwagi do przestrzegania przez każdego obowiązujących przepisów dotyczących wykonywania pracy, a także ciągłej wspólnej pracy nad poprawą i wzmacnianiem bezpieczeństwa w naszych miejscach pracy. Jako pracownik przygotuj się, że istnieje wymóg noszenia na co dzień w pracy gogli ochronnych i kasku z paskiem podbródkowym. 

Dołącz do zwycięskiej kultury

W NCC stajesz się częścią silnej wspólnoty. Pracujemy w zespołach i angażujemy wszystkich pracowników w realizację naszych wspólnych celów – razem jesteśmy najsilniejsi! Dołączysz do naszego działu światłowodów, którego siedziba znajduje się w Kopenhadze SV. Będziesz mieć głównie kontakt ze swoimi współpracownikami na placu budowy, mieszkańcami, dla których nasza praca ma znaczenie oraz przedstawicielami naszego klienta. 

Brzmi interesująco?

Aby dowiedzieć się więcej o pracy, zapraszamy do kontaktu z kierownikiem produkcji, Madsem S. Jørgensenem, tel.: 60925753 lub e-mail: madjor@ncc.dk albo z kierownikiem produkcji, Kimem Fakkenorem, tel.: 4170 4120 lub e-mail kimfak@ncc.dk. 

W przypadku zainteresowania prześlij swoją aplikację i CV, korzystając z linku poniżej. Dopisz w aplikacji „Operator maszyn” lub „Rzemieślnik” w zależności od interesującej Cię posady. Na bieżąco prowadzimy rozmowy z kandydatami na stanowiska, ponieważ możliwe jest zatrudnienie od zaraz. 

UWAGA: Rozpatrujemy wyłącznie aplikacje wysłane za pośrednictwem linku – prosimy nie wysyłać ich na ogólny adres e-mail! 

NCC jest firmą opierającą swoją działalność na wartościach, z których główne to: uczciwość, zaufanie, szacunek i innowacyjność. Jako firma budowlano-instalacyjna staramy się tworzyć ramy dla społeczeństwa przyszłości i przykładamy dużą wagę do rozwoju i budowania w sposób odpowiedzialny, z myślą o ochronie środowiska i o ludziach. Priorytetowo traktujemy kwestie bezpieczeństwa i jakości oraz pragniemy przyciągać, rozwijać i zatrzymywać u siebie najlepszych specjalistów z branży.

Więcej o nas możesz przeczytać na stronie www.ncc.dk.

 

 

Excavation personnel for fiber rollout

NCC’s relatively new fiber department is busy. Over the next five years we will be supplying machinery and crews for excavation work in connection with TDC NET’s ambitious strategy to roll out fiber broadband to one million households all over Denmark. In this connection we are searching for experienced excavation staff – machine operators and laborers – ideally complete workgangs who are eager to deliver professional, independent work every day. 

A challenging and varied working day

You will become part of an excavation gang consisting of one machine operator and one laborer, who are part of a bigger team working with decentralized fiber rollout in the Greater Copenhagen area and on Zealand. You must therefore, in a safe and efficient manner, be able to solve tasks on your own and to the highest possible professional standard. 

Your personality

To achieve the best possible match between you, us and the job, it is also necessary that you 

 • Can work independently and are solution-oriented
 • Have a good overview and can keep calm in stressful situations
 • Are credible, open, honest and conscientious
 • Are dutiful and quality-conscious
 • Are optimistic and have a positive mindset
 • Are a good ambassador for NCC through your visibility in the streetscape 

Requirements

To be considered for the job, it is a mandatory requirement that you

 • Hold a valid driver’s license, category B/E (heavy trailer on car)
 • Have practical experience with fiber broadband – as either a machine operator (mini excavator) or as a laborer. 

It is also preferable that you have completed the course “The Road as a Workplace”. 

We offer

A challenging, stimulating job in an interesting company with ambitious goals. At NCC we have good, stable working conditions and wages by agreement. Moreover, after one year’s employment you will be entitled to extra benefit packages such as extended health insurance. You will have a varied job working together with good, skilled colleagues in an informal atmosphere. 

Safety and the work environment

NCC maintains strong focus on safety and a safe work environment. As a workplace, we make it a priority to lead the way in this area, and to ensure that everyone complies with the work instructions you can expect a high level of attention ,just as we work continuously to improve and extend safety at our workplaces. As an employee, you must therefore be aware that it is a requirement to wear safety goggles and chinstrap safety hat in your daily work. 

Become part of a winning culture

At NCC you will be part of a strong community. We work in teams, and we all contribute towards achieving our shared goals – together we are strongest! You will become part of our fiber department, which is based in South West Copenhagen. Your primary contacts will be your colleagues on the construction site, residents who are affected by our work, and our customer’s representatives. 

Interested?

If you wish to find out more about the job, please feel free to contact Production Manager Mads S. Jørgensen on mobile +45 60925753 or by email at madjor@ncc.dk or Production Manager Kim Falkenberg on mobile +45 4170 4120 or by email at kimfak@ncc.dk. 

If you are interested, please submit your application and CV via the link below. Label your application either “Machine Operator” or “Laborer” depending on the job you are applying for. We will hold ongoing interviews with suitable candidates for these positions, as they must be filled as soon as possible. 

PLEASE NOTE: We can only process applications sent via the link – so do not send an ordinary email! 

NCC is a value-based company where the core values are honesty, respect, trust and pioneering spirit. As a construction and civil engineering company, we help create the framework for the society of the future, and emphasize responsible development and construction, with environmental awareness and a focus on people. We place a high value on safety and quality, and we want to attract, develop and retain the most competent employees in the industry.

You can find out more about us at www.ncc.dk.

 


Ansøg her

Kontakt:

Mads S. Jørgensen
Produktionschef
+45 60925753
madjor@ncc.dk