Adfærdskodeks

I dette adfærdskodeks beskriver vi de krav, som vi har defineret for vores bestyrelsesmedlemmers, lederes og medarbejderes handlinger og adfærd, og som vi også forventer, at alle vores forretningspartnere respekterer.

NCC gør en aktiv indsats i hele værdikæden for at skabe fremtidens arbejds-, bolig- og infrastrukturmiljøer. Det betyder, at vi stiller høje krav til os selv, når det gælder god forretningsskik og ansvarlige medarbejdere. I dette adfærdskodeks beskriver vi de krav, som vi har defineret for vores bestyrelsesmedlemmers, lederes og medarbejderes handlinger og adfærd, og som vi også forventer, at alle vores forretningspartnere respekterer.

NCC har underskrevet FN’s Global Compact, som er et frivilligt initiativ, der støtter ti principper om menneskerettigheder, arbejdsret, miljø og antikorruption.

NCC overholder alle regler og forordninger for aktieselskaber, der er noteret på Nasdaq OMX Stockholm.

Fundamentet for vores adfærd afspejles i vores værdier

NCC er en værdidrevet virksomhed, hvis rettesnor er et mål om, at alle medarbejdere skal træffe beslutninger og agere i henhold til NCC’s fælles værdier. NCC forventer, at alle forretningspartnere overholder disse værdier.

Ærlighed

 • Vi er tro mod os selv og vores interessenter
 • Vi driver virksomhed på korrekt og ansvarlig vis
 • Vi sørger for, at vores interessenter altid kan stole på NCC

Respekt

 • Vi værdsætter mangfoldighed og behandler andre med respekt
 • Vi samarbejder, sætter pris på andres meninger og står ved vores beslutninger
 • Vi anvender altid ressourcer med omtanke.

Tillid

 • Vi stoler på hinanden, siger hvad vi mener, og gør som vi siger
 • Vi har mod til at sige tingene tydeligt og ligeud
 • Vi overholder vores aftaler og efterstræber høje standarder, hvad angår kvalitet, etik og bæredygtighed

Pionerånd

 • Vi tager initiativ og arbejder proaktivt og energisk
 • Vi tør at tænke og arbejde på nye måder
 • Vi driver udviklingen fremad sammen med vores interessenter

Forretningsprincipper

NCC’s kunder og andre interessenter skal betragte NCC som en pålidelig og ærlig virksomhed, som lever op til sine forpligtelser. NCC har som mål at udvikle langvarige forretningsrelationer, som danner grundlag for, at vi kan skabe kundeværdi, sikre udbytte til vores aktionærer og tilbyde arbejdspladser, der kan sikre vores videre udvikling.

Vores adfærdskodeks skal altid formidles som en naturlig del af vores samarbejde med partnere.

Love, forordninger og internationale konventioner

Et grundlæggende krav er, at vi skal overholde gældende lovgivning og internationale konventioner. Vi respekterer og efterlever konkurrenceregler, miljølovgivning, arbejdsmarkedslovgivning, aftaler og sikkerhedskrav samt alle øvrige krav, der angiver parametrene for vores virksomhed.

Aftaler

NCC er ærlige og åbne i vores omgang med forretningspartnere. Vi lever op til vores forpligtelser. Vi overholder vores aftaler. Vores forretningspartnere skal føle, at de er en vigtig forudsætning for, at vores fælles forretningsanliggender bliver så vellykkede som muligt.

Konkurrenceanliggender og interessekonflikter

NCC tillader ingen form for prisaftaler, karteldannelse eller misbrug af markedsdominans og støtter, i alle faser af virksomhedens drift, fri og uhindret konkurrence, hvad angår tilbuds- og indkøbsprocesser.

NCC’s medarbejdere skal underrette deres nærmeste leder om enhver aktivitet, som medarbejderen udfører uden for NCC-koncernen.
Medarbejderne må ikke arbejde eller deltage indirekte i forretningsaktiviteter for en organisation, som konkurrerer eller gør forretninger med NCC.

NCC’s medarbejdere må ikke deltage i aktiviteter, der kan føre til interessekonflikter, eller udnytte relationer med forretningspartnere for personlig vindings skyld. Dette omfatter at give eller modtage personlige gaver eller tjenester, hvis værdi overstiger en fastsat grænse, eller at deltage i betalte aktiviteter ud over det, der kan forventes i embeds medfør. Det omfatter også at kræve eller afgive nogen form for løfter i forbindelse med udvekslingen af gaver.

Selvom NCC ikke selv har nogen partipolitisk overbevisning, opfordres medarbejderne til at interessere sig for aktuelle samfundsforhold, så længe de overholder vores normale regler om partiskhed.

Menneskerettigheder og arbejdsprincipper

NCC støtter og respekterer de nationale konventioner vedrørende menneskerettigheder.

NCC støtter mangfoldighed og ligestilling. Ligebehandling og ligestilling skal gælde for alle, uanset etnisk eller national oprindelse, hudfarve, køn, seksuel overbevisning, religion, politisk holdning, nationalitet eller social baggrund.

NCC accepterer ingen form for mental eller fysisk afstraffelse, trusler om afstraffelse, diskrimination i forhold til jobmuligheder eller arbejde, mobning på arbejdspladsen, seksuel eller anden chikane, tvangsarbejde eller andre former for ufrivilligt arbejde.

NCC værdsætter en sund balance mellem arbejde og fritid og gør en aktiv indsats for at sikre, at medarbejderne opnår dette.
De aktiviteter og projekter, som NCC er involveret i, skal have et trygt, sikkert og hygiejnisk arbejdsmiljø. Vi har en nulvision for arbejdsulykker og personskader.

Nationale love og overenskomster vedrørende social sikring af medarbejderne skal respekteres og overholdes. Løn og andre personalegoder skal som minimum overholde den nationale lovgivning, gældende aftaler og den generelt accepterede standard for branchen.

Børnearbejde er absolut ikke tilladt. Alle medarbejdere skal være fyldt mindst 15 år eller have nået den alder, hvor skolepligten ophører, hvis den er højere end 15 år.

Medarbejdernes rettighed til at organisere sig i valgfri medarbejderorganisationer og forhandle kollektivt skal respekteres. Medarbejderrepræsentanter skal have mulighed for at udføre deres pligter.

Miljøansvar

Store byggeprojekter udgør en enorm investering for kunden. Før og under udviklingen af store byggeprojekter skal NCC og kunden i fællesskab bestræbe sig på at sikre, at investeringen fører til den bedst mulige værdiskabelse og på at skabe balance mellem hensyn til individer, samfundsinteresser, miljøaspekter og kommercielle interesser. NCC opfordrer til nytænkning og nyskabelser, der bidrager til bæredygtig udvikling i dialog med kunderne.

I al sin gøren og laden stræber NCC efter at skabe optimale forhold, når det handler om at minimere miljøpåvirkningen og bidrage til energi- og ressourceeffektivitet for enhver bygning i hele dens livscyklus.

NCC skal skabe sunde miljøer til de mennesker, der skal opholde sig i bygningerne.

I alle sine aktiviteter stræber NCC efter løbende at reducere sin klimapåvirkning, hovedsageligt med fokus på energi og transport, og at overholde eller overgå kravene i de nationale eller internationale forordninger eller aftaler, som vedrører reduktion af udledning og udslip til luft, land og vand.

I alle sine aktiviteter skal NCC reducere sin brug af skadelige stoffer, sikre, at håndtering af affald foregår på en sikker og miljømæssigt forsvarlig måde, og bidrage til øget genbrug.

Efterlevelse og opfølgning

Virksomhedens og medarbejdernes ansvar

Det er koncernledelsens, koncernens lederes og hver enkelt medarbejders ansvar at efterleve adfærdskodekset.
Hver enkelt leder skal, inden for sit ansvarsområde, sikre, at medarbejdere og forretningspartnere er informeret om indholdet i NCC’s adfærdskodeks og kravet om at efterleve det. NCC’s ledere skal altid fremstå som gode eksempler.

Opfølgning

Der skal foretages en løbende opfølgning på efterlevelsen af adfærdskodeksets indhold som en naturlig del af den daglige drift. Der findes en særlig procedure for NCC-medarbejdere, der ønsker at underrette den øverste ledelse om mulige overtrædelser af kodekset.

Gentagne og alvorlige overtrædelser vil føre til korrigerende tiltag.

Hvis nogen af NCC’s forretningspartnere begår gentagne og alvorlige overtrædelser af adfærdskodekset, vil samarbejdet blive afbrudt.