Bæredygtighedspolitik

For at kunne bidrage til et bæredygtigt samfund bestræber NCC sig på at drive virksomhed på en økonomisk, social og miljømæssig bæredygtig måde. NCC’s bæredygtighedspolitik, som gælder for alle vores forretningsområder og aktiviteter, definerer standarden for dette arbejde.

1. Indledning

Vi er nødt til at forandre vores samfund radikalt, hvis vi skal kunne takle de globale udfordringer, vi står over for, såsom klimaforandringer, affaldsproduktion, den kraftige befolkningstilvækst og det overforbrug af ressourcer, der er opstået som følge af, at vi historisk set har praktiseret en lineær udnyttelse af materialer. I byggebranchen bliver der brugt enorme mængder materielle ressourcer og energi – både til driften og til de produkter og tjenester, som branchen leverer til samfundet. Vores produkter og tjenester påvirker også den sociale dimension af samfundet. Det indebærer, at vores sektor har rig mulighed for at samarbejde med kunderne og bidrage proaktivt til den bæredygtige omstilling, som er nødvendig, hvis vi skal undgå at sætte vores økosystemer og sociale stabilitet på spil på langt sigt.

2. Erklæring om bæredygtighedspolitik

2.1 Omfang

NCC-koncernens politik omfatter alle NCC’s forretningsområder og aktiviteter.

2.2 Målsætninger

NCC’s målsætning er at skabe samfundsmæssig værdi ved at udvikle produkter, løsninger og tjenester, som har fokus på sociale, miljømæssige og økonomiske aspekter. Koncernens mål er derfor at bidrage til et bæredygtigt samfund ved at drive virksomhed på en økonomisk, socialt og miljømæssigt bæredygtig måde.

NCC’s ambition er at være sektorens førende aktør på dette område og at bidrage proaktivt til at reducere brugen af ikke-fornyelige ressourcer, skabe merværdi for samfundet og udvikle nye tekniske løsninger, produkter og arbejdsmetoder, som fremmer kundernes, samfundets og NCC-koncernens bæredygtige udvikling. For NCC indebærer det, at vi tager hensyn til nulevende og kommende generationers behov og tager et langsigtet ansvar i vores daglige arbejde.

2.3 Strategi

NCC’s vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. Det gør vi ved hele tiden at arbejde på at udvikle mere klimatilpassede og energi- og ressourcebesparende produkter og tjenester med større samfundsmæssig værdi – både på egen hånd og i samarbejde med vores kunder. Dermed kan vi minimere miljøbelastningen og gøre samfundet i stand til at udvikle sig i en mere bæredygtig retning.

Alle medarbejdere har et ansvar for vores bæredygtighedsarbejde, som rækker ud over selve virksomheden. Vores mål er at påvirke vores leverandører og kunder, så de også indfører en systematisk tilgang til bæredygtighed. Vores aktiviteter i dagligdagen er baseret på vores kerneværdier ærlighed, respekt, tillid og pionerånd. Disse værdier danner grundlaget for alt, hvad vi gør, og definerer vores interne og eksterne tilgang. God forretningsskik og -moral er helt afgørende for vores virksomhed. Det er den relevante lovgivning og andre forordninger, der definerer minimumstandarden, men vores egne forventninger til os selv ligger på visse områder langt over dette niveau.

Vores beslutninger er baseret på forsigtighedsprincippet og nøje overvejelser, hvor kortsigtede og langsigtede gevinster vejes op mod hinanden for at sikre, at vi vælger løsninger, som er bæredygtige på langt sigt.

Vi støtter FN’s globale bæredygtighedsaftales principper om menneskerettigheder, arbejderrettigheder, miljøet og antikorruption samt ILOs grundlæggende konventioner om rettigheder på arbejdspladsen. Vi stræber efter at være en god virksomhedsborger, agere ansvarligt i vores virksomhedsrelationer og bekæmpe korruption i alle dens former. Der findes mere detaljerede retningslinjer i vores adfærdskodeks og i vores efterlevelsesværktøj NCC Compass, der begge fungerer som rettesnor for vores arbejde.

3. Ansvarlighed, overvågning og efterlevelse

Denne koncernpolitik er godkendt af den administrerende direktør for NCC AB.
Bæredygtighedspolitikken gennemgås årligt og revideres ved behov. Vi bestræber os på løbende at forbedre vores bæredygtighedsarbejde og at opretholde en åben og ærlig dialog med vores forskellige interessenter, både i og uden for vores virksomhed.

SVP Group Sustainability, som er ansvarlig for indholdet i denne politik, har til opgave at:

  • sikre, at indholdet i denne politik er formålstjenligt og foreslå ændringer og revidering ved behov,
  • sikre, at denne politik formidles på en passende måde,
  • overvåge forståelsen og overholdelsen af denne politik og
  • skride ind over for kendte eller rapporterede overtrædelser af denne politik.

Den primære målgruppe for denne politik er forretningsområdechefer og personalechefer. Disse personer har ansvaret for at håndhæve politikken og skal derfor have et dybtgående kendskab til politikkens indhold.

De procedurer, der skal anvendes i tilfælde af ikke-efterlevelse, er beskrevet i NCC’s adfærdskodeks.

4. Formidling

NCC-koncernens bæredygtighedspolitik er blevet formidlet til medarbejderne og er tilgængelig på NCC’s intranet.

Bilag til denne politik

  • Bilag 1 til denne politik er NCC’s bæredygtighedsstrategi, som beskriver, hvad bæredygtighed indebærer for NCC.
  • Bilag 2 til denne politik er NCC’s miljøpolitik, som omhandler de miljømæssige aspekter af bæredygtighed.

Bilag 1

NCC’s bæredygtighedsstrategi

NCC’s bæredygtighedsstrategi definerer, hvad bæredygtighed indebærer for NCC. Vi har identificeret en række områder, hvor vi kan agere proaktivt for at gøre en positiv forskel for miljøet og samfundet:

Bilag 2


NCC’s miljøpolitik

1. Indledning

I byggebranchen bliver der brugt enorme mængder materielle ressourcer og energi – både til driften og til de produkter og tjenester, som branchen leverer til samfundet. Derfor spiller vi en vigtig rolle i forhold til omstillingen til en bæredygtig fremtid ved at stille flere bæredygtige løsninger til rådighed for samfundet, ved systematisk at mindske vores egen drifts miljøpåvirkning og ved at påvirke vigtige interessenter såsom kunder og leverandører.

2. Erklæring om bæredygtighedspolitik

2.1 Omfang

NCC-koncernens politik omfatter alle NCC’s forretningsområder og aktiviteter.

2.2 Målsætninger

NCC har som mål at bidrage til et bæredygtigt samfund ved at drive virksomhed på en økonomisk, socialt og miljømæssigt bæredygtig måde. NCC’s ambition er at bidrage aktivt til at reducere brugen af ikke-fornyelige ressourcer, skabe merværdi for samfundet og udvikle nye tekniske løsninger, produkter og arbejdsmetoder, som fremmer bæredygtig udvikling. For NCC indebærer det, at vi tager hensyn til nulevende og kommende generationers behov og tager et langsigtet ansvar i vores daglige arbejde.

2.3 Strategi


Et af aspekterne i vores bæredygtighedsstrategi er at mindske miljøpåvirkningen fra vores drift og fra de produkter og tjenester, vi tilbyder. Bæredygtighedsstrategien er beskrevet mere udførligt i vores bæredygtighedspolitik.

NCC stræber efter proaktivt at identificere og forebygge miljø- og sundhedsrelaterede risici, der opstår som følge af vores virksomhed. Et helt grundlæggende krav er, at vi agerer inden for rammerne af gældende lovgivning og internationale konventioner. Vi respekterer og overholder alle love, aftaler, sikkerhedskrav og andre forordninger, som vores aktiviteter er underlagt. Vi opfylder eller overgår nationale eller internationale regulativer og aftaler vedrørende miljøanliggender.

Vores miljøledelsesarbejde er integreret i vores procesorienterede ledelsessystem(er). Formålet med denne praksis er, at vi løbende skal følge op på og reducere virksomhedens miljøpåvirkning. NCC’s ledelse har implementeret princippet om løbende forbedring på alle miljørelaterede områder, og linjeledelsen har ansvaret for at sikre, at vores miljøindsats går i den rigtige retning.

NCC’s indsats for miljømæssig bæredygtighed har to fokusområder: “Klima og energi” og “Materialer og affald”. På disse områder skal vi opstille mål, som sikrer en positiv udvikling, og løbende bestræbe os på at forbedre vores miljøindsats. Vores aktiviteter i dagligdagen er baseret på vores kerneværdier ærlighed, respekt, tillid og pionerånd. Disse værdier danner grundlaget for alt, hvad vi gør, og definerer vores interne og eksterne tilgang.