Compliance

Virksomhedsansvar og overholdelse af vores adfærdskodeks er et krav i hele NCC – fra den øverste ledelse til chefer på alle niveauer og de enkelte medarbejdere.

Alle chefer har, inden for deres specifikke ansvarsområde, pligt til at sikre, at medarbejdere og forretningspartnere bliver informeret om, hvad der står i vores adfærdskodeks, og hvilke krav vi stiller til efterlevelse. Ledere hos NCC skal til enhver tid fremstå som gode forbilleder.

Rapporteringsværktøj – NCC Compass

Adfærdskodekset er vedtaget af NCC AB’s bestyrelse, og virksomheden overvåger løbende efterlevelsen af kodekset som en naturlig del af driften. For at hjælpe medarbejderne med at efterleve kodekset har NCC skabt NCC Compass – et program, som kan give svar på spørgsmål om gaver, forplejning, interessekonflikter og konkurrencelovgivning.

Adfærdskodekset og NCC Compass sørger i fællesskab for at pege os i den rigtige retning. Hvis man som medarbejder er usikker på, hvordan man skal agere, kan man rådføre sig med specialuddannede navigatører, som er tilgængelige for alle medarbejdere i koncernen. Alle medarbejdere har pligt til at anmelde enhver overtrædelse af adfærdskodekset, som de er bekendt med.

Tell Me er en rapporteringsmekanisme, som gør NCC’s medarbejdere i stand til at underrette den øverste ledelse om overtrædelser af adfærdskodekset eller gældende lovgivning. Det gælder også andre interessenter, fx leverandører og forretningspartnere, der kan foretaget anmeldelser via NCC’s eksterne website. Alle rapporter tages alvorligt og undersøges. Alle rapporter behandles fortroligt, og NCC tolererer ingen repressalier mod medarbejdere, som ’i god tro’ har anmeldt overtrædelser af adfærdskodekset eller gældende lovgivning.

Hvis en af NCC’s medarbejdere har overtrådt adfærdskodekset, vil der blive iværksat disciplinære foranstaltninger. NCC skrider også ind over for forretningspartnere, der viser sig at handle i strid med vores retningslinjer, og forretningsrelationen vil blive afsluttet i tilfælde af gentagne eller grove overtrædelser.

Eksempler:

  • Som medarbejder har du pligt til at anmelde overtrædelser af national lovgivning eller NCC’s adfærdskodeks, som du er bekendt med.
  • Vi ønsker, at eksterne interessenter skal anmelde overtrædelser af national lovgivning eller NCC’s adfærdskodeks.
  • Du må ikke blive udsat for undersøgelser eller repressalier, der sætter din ansættelse hos NCC på spil, fordi du gør opmærksom på, at vi skal følge NCC’s adfærdskodeks eller NCC’s politikker, eller fordi du har anmeldt en hændelse.