Grundvandssænkning

Grundvandssænkning udføres, hvis der tilstrømmer grundvand til udgravningen fra udgravningens sider eller bund, eller hvis der ved udgravning påføres et stort ”grundvandstryk”, dvs. grundvand man ikke ser/opdager i udgravningen, der kan resultere i grundbrud (bundbrud).

Grundvandssænkning kan udføres med følgende metoder eller ved en kombination af disse:

  • Simpel lænsning
  • Sugespidsanlæg
  • Pumpeboringer
  • Miljø og sikkerhed

Simpel lænsning

Simpel lænsning etableres for at fjerne regnvand eller mindre tilstrømning af grundvand. Lænsningen udføres fra bunden af udgravningen, fra pumpesumpe eller eventuelt pumpesumpe tilsluttet etablerede drænsystem.

Sugespidsanlæg

Sugespidsanlæg etableres for at fjerne grundvand fra udgravninger, hvor der graves under den værende grundvandsstand. Sugespidsanlæg er kun effektive til en dybde på ca. 7-8 meter, da vandet fjernes ved vakuum i anlægget.

Sugespidser udføres ved top af udgravning, men kan også udføres fra udgravet niveau lige over grundvandsstanden. Sugespidserne placeres pr. ca. 2 meter rundt om udgravningen. Efter etablering af spidserne kobles den enkelte sugespids til et 4-tommer stamrør, som tilsluttes vakuumpumpen, der suger vandet ud af jorden ved og omkring udgravningen.

20-25 sugespidser tilsluttes en vakuumpumpe, og vi kan grundvandssænke en strækning på ca. 40 - 50 meter udgravning.

Pumpeboringer

Pumpeboringer etableres, hvis der skal sænkes til større dybder, eller hvis der sænkes for grundvandstryk fra dybereliggende vandførende lag.

Pumpeboringer etableres som borerig med borerør gennem kvartære jordlag og kan i bjergarter (kalk eller fjeld) udføres som åbent hul. Når boringerne er ført til projekteret dybde, filtersættes med PVC- eller stålfiltre, der gruskastes og afsluttes med bentonitprop under samtidig tilbagetrækning af borerøret.

Der monteres borerørspumpe i boringen dimensioneret til de vandmængder, der skal pumpes. Vandmængder fra de enkelte boringer aflæses på vandmåler, og der udføres pejlinger af vandstanden i boringen. For at sikre, at vandstanden er afsænket til det projekterede niveau, pejles der i strategisk placerede pejleboringer.

Miljø, reinfiltration og sikkerhed

Miljørigtig grundvandssænkning er grundvandssænkning til præcis den projekterede niveauhøjde. Styring af vandsænkningen kan udføres meget sikkert med frekvensstyrede pumper, hvor vandstanden styres med tryktransducer. Dette vil sikre, at ved pumpeudfald vil de resterende pumper overtage den ekstra vandmængde. Der måles kontinuerligt på vandmængde og vandstand.

For at undgå større sænkninger i de omkringliggende jordlag kan en grundvandssænkning suppleres med reinfiltrationsboringer (udføres som pumpeboringer), som etableres i en ring 50 til 100 meter uden om byggegruben. Det oppumpede vand ledes fra pumpeanlægget til de udførte reinfiltrationsboringer for at opretholde rovandstanden.

For at sikre mod strømudfald på byggepladsstrømmen kan det etablerede GVS-anlæg suppleres med en automatisk opstartende nødstrømsgenerator. Der etableres overvågning med alarmsystem på både nødstrømsgeneratoren, ved de enkelte boringer med pumper og ved eventuelle pejleboringer.

Overvågningen og alarmsystemet etableres via mobilnettet, og overvågningen følges nøje af den vagthavende pumpetekniker.

Har du brug for et uforpligtende tilbud, rådgivning eller har andre spørgsmål vedrørende grundvandssænkning, er du mere end velkommen til at kontakte os.