Faunapassage ved Brå Mølle

Anlægsarbejdet omfatter i hovedtræk:

 • Sænkning af vandstand i søen ved trækning af stem i slusebygværk
 • Arbejdsplads/interimsarbejder
 • Rydninger af træer og anden vegetation
 • Midlertidigt sandfang nedstrøms det nuværende stem
 • Etablering/afskæring af vandløb gennem møllesø
 • Indledende gravearbejder for nyt opstrøms vandløbsforløb, indbygning i vold mod møllesø
 • Etablering af ca. 43 lbm tunnelrør i eksisterende strygforløb
 • Etablering af nyt vandløbsstykke opstrøms tunnelrør
 • Nyt grøfteforløb til møllesø og overløb inkl. rørforbindelse til grøft/møllesø
 • Tilpasning af møllesø og indbygning af materialer over tunnelrør, i vold og på udlægsareal.
 • Etablering af vadested i nyt strygforløb.
 • Retablering og vandtilfyldning i sø.