Om NCC.dk

Privatlivspolitik og betingelser for brug

Velkommen til NCC i Danmark (NCC Building, NCC Industry, NCC Infrastructure og NCC Property Development A/S) (samlet ”NCC”). Ved at bruge og besøge NCC's websted, www.ncc.dk, eller andre websteder tilhørende NCC-gruppen eller dennes partnere (”Webstedet”) accepterer du uden forbehold nedenstående privatlivspolitik og betingelser for brug samt andre vilkår, der i øvrigt fremgår af eller henvises til på Webstedet. Hvis du ikke kan anerkende disse betingelser, bedes du straks forlade Webstedet.

Privatlivspolitik

For NCC har beskyttelse af dine personlige data højeste prioritet, uanset om de data handler om dig, dine transaktioner, dine produkter eller dine serviceydelser. I det følgende forklares NCC's forholdsregler for til enhver tid at beskytte og fortroligholde oplysninger om brugere af Webstedet.

Personlige oplysninger

NCC registrerer som dataansvarlig oplysninger i forbindelse med din anvendelse af Webstedet.

Du vil altid blive informeret forud for indsamlingen af personlige oplysninger om dig. De personlige oplysninger, vi indsamler, kan for eksempel omfatte dit navn, din e-mailadresse, din privatadresse og lignende identifikationsoplysninger.

NCC beskytter din personlige integritet. Alle de oplysninger, du videregiver til os, behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning vedrørende behandling af personlige oplysninger, herunder persondataloven.

Personoplysninger indsamles og anvendes til:

-        at opbygge og distribuere statistikker og generel markedsinformation,

-        markedsførings- rekrutterings- og promoveringsaktiviteter,

-        at tilpasse vores ydelser til brugernes behov og til at hjælpe os med generel forbedring af Webstedet.

Anvendelsen af dine personoplysninger til ovenstående formål er af afgørende betydning for, at vi kan yde den bedst mulige service.

Dine oplysninger bliver slettet, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til opfyldelsen af et eller flere af de heri nævnte formål, med mindre oplysninger skal opbevares under gældende lovgivning. Oplysningerne kan blive behandlet og opbevaret længere i anonymiseret form.

Samtykke

Anvendelse af personoplysninger til de ovennævnte formål finder sted, såfremt du har afgivet dit udtrykkelige samtykke, medmindre loven giver mulighed for, at vi på andet grundlag behandler oplysningerne om dig. Et samtykke kan tilbagekaldes til enhver tid, helt eller delvist, ved at kontakte NCC på nedenstående adresse.

Videregivelse og overladelse af oplysninger

NCC videregiver eller overlader registrerede oplysninger til øvrige selskaber i NCC-gruppen samt til samarbejdspartnere, der har til formål og opgave at varetage de ovennævnte formål på vegne af NCC. Videregivelse sker alene såfremt du har givet dit samtykke hertil, jf. ovenfor.

Adgang til og ændring af dine personlige oplysninger mv.

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, dog med visse lovbestemte undtagelser. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den videre behandling af dine personlige oplysninger. Du har herudover også ret til at få korrigeret dine personlige oplysninger, hvis der er behov herfor.

Hvis du ønsker at vide, hvilke specifikke personlige oplysninger om dig, NCC har adgang til, eller hvis du ønsker at rette fejlagtige oplysninger, bedes du indsende en skriftlig, underskrevet anmodning. Denne anmodning bedes sendt til NCC, Tobaksvejen 2a, 2860 Søborg.

Hvis du ønsker at framelde nyhedsbreve eller produkttilbud fra os, kan du kontakte vores webmaster (telefonnummer +45 39 10 39 10 eller e-mail kommunikation@ncc.dk).

NCC’s behandling af oplysninger via Webstedet, som NCC er dataansvarlig for, er underlagt persondataloven regler.

Du har mulighed for at klage til Datatilsynet over NCC’s behandling af dine personoplysninger:

 

Datatilsynet

Borgergade 28, 5.

1300 København K

Telefon 33 19 32 00

Mail: dt@datatilsynet.dk

WWW: www.datatilsynet.dk

Cookies

Vi anvender cookies på vores Websted. Du kan læse mere om brugen af cookies i vores Cookiepolitik, som du kan finde her.

Sikkerhed

NCC har implementeret sikkerhedsforanstaltninger til sikring af, at vores interne procedurer lever op til vores høje sikkerhedspolitiske standarder. Vi bestræber os således bedst muligt på at beskytte kvaliteten og integriteten af dine personlige oplysninger.

Vi gemmer dine personlige oplysninger i IT systemer med kontrolleret og begrænset adgang. Systemerne er placeret på servere i sikrede lokaler.

NCC anvender industristandarder som firewalls og autentifikationsbeskyttelse til sikring af dine personlige oplysninger.

Hvis du sender oplysninger på e-mail til NCC, skal du være opmærksom på, at NCC ikke kan garantere fortroligheden af ikke-krypterede e-mails.

Ændringer i NCC's privatlivspolitik

NCC kan fra tid til anden foretage ændringer i denne privatlivspolitik. NCC anbefaler, at Webstedets brugere lejlighedsvist genlæser denne privatlivspolitik for at gøre sig bekendt med ny praksis eller ændringer.

Betingelser for brug

Rettigheder til Webstedet

Alle navne, logoer og varemærker på Webstedet tilhører NCC eller dennes samarbejdspartnere og må kun anvendes efter forudgående tilladelse fra NCC.

Webstedets indhold såsom tekst, grafik, ikoner, billeder, lydfiler og software tilhører enten NCC eller NCC’s samarbejdspartnere og er beskyttet i henhold til ophavsretsloven og anden lovgivning. Alle rettigheder forbeholdes.

Uautoriseret kopiering, spredning eller offentlig fremførelse af Webstedet eller dele heraf er i strid med ophavsretsloven og disse betingelser, og kan resultere i såvel civilretlige som strafferetlige sanktioner. Det er heller ikke tilladt at fjerne meddelelser på Webstedet eller materiale tilgængeligt herpå vedrørende ophavsret eller lignende.

Downloading og anden digital kopiering af Portalens indhold eller dele heraf er alene tilladt til personligt, ikke-kommercielt brug, medmindre andet er aftalt med NCC.

Enhver automatiseret indsamling eller lagring, herunder web-crawling eller data-mining i forhold til indholdet af webstedet eller vedrørende oplysninger, der kan beregnes eller udledes fra Webstedet, anses for ulovlig kommerciel brug.

Anvendelsen af pressemeddelelser og andre dokumenter, der er klassificeret som offentlige, er tilladt i forbindelse med offentlig kommunikation, forudsat at kilden til oplysningerne angives.

Links

Webstedet kan indeholde links til andre websites eller til integrerede sites. NCC er ikke ansvarlige for indholdet af andre selskabers websites eller deres praksis i forbindelse med indsamling af personlige oplysninger. Når du besøger andre websites, opfordres du til at læse indehavernes politik med hensyn til beskyttelse af personlige oplysninger samt andre relevante politikker.

Materiale indsendt af brugere af webstedet

Ved at indsende materiale til enhver af vores servere, f.eks. via e-mail eller via NCC's Websted, erklærer du dig indforstået med at: (a) materialet ikke indeholder noget, der er lovstridigt eller på anden måde uegnet til offentliggørelse; (b) du vil tage rimelige forholdsregler for at scanne for og fjerne virusser og lignende destruktive elementer inden indsendelse af noget materiale; (c) du ejer materialet eller har ubegrænset rettighed til at levere det til os; og (d) du erklærer dig indforstået med ikke at foretage retslige skridt imod os i forbindelse med det materiale, du indsender, og du erklærer dig indforstået med at holde os skadesløse, hvis tredjepart skulle foretage retslige skridt imod os i forbindelse med det materiale, du indsender.

NCC påtager sig ikke noget ansvar for noget materiale, der indsendes til nogen af vores servere.

Alt materiale, information eller anden form for kommunikation, som modtages af NCC fra Webstedets brugere, vil blive anset som ikke-fortroligt, ikke-eksklusivt og omfattet af en ubegrænset, uigenkaldelig, overdragelig og vederlagsfri licens til at anvende, reproducere, kopiere, fremvise, udføre, modificere, udsende, distribuere, inddrage og/eller på anden måde anvende dette, sammen med alle data, billeder, lyd, tekst og andre indeholdte elementer til ethvert kommercielt eller ikke-kommercielt formål.

Ansvarsfraskrivelse

Der er taget alle foranstaltninger for at sikre, at oplysningerne på dette websted er korrekte. Dog leverer NCC disse oplysninger "som de forefindes", og NCC fraskriver sig ethvert ansvar for Webstedets indhold. NCC vil under ingen omstændigheder være ansvarlig for skade som følge af brug af, eller manglende evne til at kunne bruge, dette Websted.
Endvidere giver NCC ingen garantier med hensyn til nøjagtighed eller pålidelighed af oplysninger vedrørende ikke-NCC-websteder omtalt eller linket til på Webstedet.

Oplysningerne på dette Websted kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel. NCC forbeholder sig retten til når som helst at lukke for adgang til Webstedet.

Erstatningsansvar

NCC kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for brug af Webstedet, herunder for tab af indtægter, driftstab eller tab af data, driftsforstyrrelser eller andet direkte eller indirekte tab.

Download sker på brugerens eget ansvar. NCC er ikke ansvarlig for nogen skade, der måtte opstå som følge af download, installation, lagring eller brug af software eller indhold fra Webstedet, herunder for skader og funktionsforstyrrelser som følge af virus eller lignende.

Brugeren accepterer, at Webstedet udelukkende må anvendes til retmæssige formål, og at det ikke er tilladt at fortage sig noget, der kan skade Webstedet, herunder tilføje eller fjerne noget fra Webstedet eller forsøge at få adgang til dele af Webstedet, der ikke er tiltænkt den pågældende bruger. Brugeren må ikke anvende Webstedet på en måde, der er i strid med tredjemands rettigheder.

Ændring af betingelser for brug

NCC kan på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel ændre disse betingelser for brug. NCC anbefaler, at Webstedets brugere lejlighedsvist genlæser disse betingelser for brug for at gøre sig bekendt med ny praksis eller ændringer.

Lovvalg og værneting

Dansk ret regulerer ethvert forhold og enhver tvist, der måtte opstå på baggrund af brugen af Webstedet. Dog finder dansk rets internationale privatretlige regler ikke anvendelse.

Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med brugen af Webstedet, skal afgøres ved de danske domstole.

Hovedkontakter

NCC
Tobaksvejen 2a
2860 Søborg

Tlf.: +45 39 10 39 10
Fax: +45 39 10 39 20

info@ncc.dk