Meddelelse om beskyttelse af jobansøgeres privatliv

Opdateret2018-05-28

Når du ansøger om en stilling i NCC AB ("NCC" eller "vi" eller "os"), vil du skulle give NCC oplysninger om dig selv ("personoplysninger"). Som dataansvarlig for dine personoplysninger er vi forpligtet til at garantere, at vores ansøgeres ("du", "dig" eller "ansøger(e)") privatliv beskyttes. Denne meddelelse oplyser dig om den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager under dit ansøgningsforløb.

I hele denne privatlivsmeddelelse dækker anvendelsen af betegnelsen "behandling" alle aktiviteter, der vedrører dine personoplysninger, herunder indsamling, håndtering, opbevaring, videregivelse, brug og overførsel af samt adgang til og råderet over oplysninger.

"Gældende databeskyttelseslovgivning" er love og regler om databeskyttelse til gennemførelse af databeskyttelsesdirektiv 95/46/EF og pr. 25. maj 2018 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) ("GDPR").

"Personoplysninger" er enhver oplysning om en identificeret eller identificerbar fysisk person.

Denne meddelelse beskriver for dig:

  • Hvilke personoplysninger vi indsamler
  • Hvilke formål vi anvender dine personoplysninger til
  • Vores lovgrundlag for at behandle dine personoplysninger
  • Hvem vi stiller dine personoplysninger til rådighed for
  • Hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger
  • Dine rettigheder med hensyn til dine personoplysninger
  • Hvor du kan stille spørgsmål og fremsætte kommentarer

1. Hvorfor indsamler og behandler vi personoplysninger, og hvilke personoplysninger indsamler vi om dig?

Oplysninger, som du har indsendt, vil blive anvendt til at identificere og vurdere dig med henblik på den stilling, du har søgt.

I nogle tilfælde indsamler vi dit navn, grundlæggende erhvervserfaring og kontaktoplysninger fra dig selv, research-virksomheder eller erhvervsrelaterede konti på sociale medier såsom LinkedIn med henblik på at kunne kontakte dig i forbindelse med headhunting. Vores lovgrundlag for behandlingen af sådanne personoplysninger er at opfylde vores legitime interesse (GDPR art. 6, stk. 1, litra f) i at finde egnede kandidater til en ledig eller en fremtidig stilling hos NCC.

Som led i ansættelsesprocessen kan vi også foretage baggrundstjek af dig for yderligere at evaluere og validere din ansøgning. Sådanne baggrundstjek kan omfatte straffeattester, kreditrapporter, referencetjek osv. Hvis der foretages baggrundstjek, vil NCC til enhver tid sikre, at gældende databeskyttelseslovgivning overholdes. Som følge heraf opbevarer NCC ikke straffeattester, hvis det ikke er tilladt i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning.

Vi anvender ikke de oplysninger, du fremsender, til noget andet formål, ligesom vi ikke videregiver dine personoplysninger til tredjeparter, som ikke skal behandle dine personoplysninger med henblik på at vurdere din ansøgning til NCC.

Behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig med henblik på gennemførelsen af vores vurdering af din ansøgning. Vi vil bede om dit samtykke, hvis vi får brug for at behandle personoplysninger af følsom karakter. Hvis vi ikke specifikt kræver sådanne oplysninger i det enkelte tilfælde, beder vi dig undlade at indsende oplysninger, der kan kvalificeres som følsomme personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger, politisk eller religiøs overbevisning eller andre overbevisninger af tilsvarende karakter, fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, fysisk eller mentalt helbred eller tilstand eller sexliv).

Hvis du bliver ansat på baggrund af din ansøgning, kan nogle af de Personoplysninger, der blev indsamlet som led i denne ansættelsesproces, blive overført til din personalefil.

Vi anmoder kun om oplysninger fra dig, der er nødvendige for din identifikation og vurderingen af din ansøgning.

De personoplysninger, som vi kan indsamle i denne sammenhæng, omfatter:

Vores lovgrundlag for behandling af dine personoplysninger er at opfylde vores legitime interesse i at identificere og vurdere dig med henblik på den stilling, du har søgt (GDPR's artikel 6, stk. 1, litra f)) og af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelse af en kontrakt med dig (GDPR's artikel 6, stk. 1, litra b)).

Du har stillet dine personoplysninger til rådighed for os direkte gennem din ansøgning, men vi kan også få yderligere personoplysninger indirekte (f.eks. gennem din kontakt til rekrutteringsbureauer som tredjeparter, eller på grundlag af dit samtykke (GDPR's artikel 6, stk. 1, litra a)), anbefalinger fra tidligere arbejdsgivere samt, når det er relevant, økonomiske oplysninger såsom kreditrapporter fra virksomheder, der foretager baggrundsundersøgelser). Personoplysninger vedrørende kreditrapporter og profiler på sociale medier vil kun blive behandlet, når det er nødvendigt, fordi ansættelsen vedrører en ledende stilling eller en stilling med et vist økonomisk ansvar inden for NCC, og kun såfremt det er tilladt i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning.

Hvis du bliver ansat i NCC som følge af din ansøgning, kan vi behandle nogle af dine personoplysninger, der er nødvendige for at opfylde ansættelseskontrakten, GDPR's artikel 6, stk. 1, litra a).

Der kan være stillinger, hvor de personoplysninger, som du skal stille til rådighed for os i forbindelse med din ansættelse, anses for følsomme personoplysninger i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning. Følsomme personoplysninger omfatter f.eks. oplysninger, hvoraf vi kan konstatere eller udlede en enkeltpersons race eller etniske oprindelse, politiske eller religiøse overbevisning eller andre overbevisninger af tilsvarende karakter, fagforeningsmæssige tilhørsforhold, fysiske eller mentale helbred eller tilstand eller sexliv. Bemærk, at indsamlingen af sådanne personoplysninger i ansættelsesprocessen til visse stillinger kan være af afgørende betydning for vores vurdering, og at vi vil derfor bede dig om at give dit udtrykkelige samtykke, hvis det er relevant (GDPR's artikel 9, stk. 2, litra a)).

Ansøgerkartotek

Hvis du indvilger og giver dit samtykke (GDPR's artikel 6, stk. 1, litra a)), opbevarer vi dine personoplysninger som anført ovenfor (undtagen noter fra samtaler og anbefalinger) i op til et år i et ansøgerkartotek, så vi kan vurdere dig med henblik på andre stillinger, der bliver ledige inden for det nævnte tidsrum.

2. Hvem har adgang til dine personoplysninger, og hvem deler vi dine personoplysning med?

Adgang internt hos NCC

Vi bestræber os på at sætte strenge begrænsninger på adgangen til dine personoplysninger og på at beskytte dine personoplysninger. Kun personer, der har et specifikt behov for indsigt inden for rammerne af deres funktion i NCC, vil få adgang til dine personoplysninger. Følgende funktioner kan få adgang til dine personoplysninger:

  • HR-funktioner og HR-ledere, der er ansvarlige for vurdering i forbindelse med stillinger
  • Koncernens risikostyring
  • I visse tilfælde kan it-medarbejdere også få adgang til dine oplysninger, men kun i det omfang det er nødvendigt for at sikre, at vores websted med ledige stillinger fungerer korrekt.

NCC-koncernens selskaber

Hvis du indvilger og giver dit samtykke (GDPR's artikel 6, stk. 1, litra a)), kan vi i op til et år dele dine personoplysninger som anført ovenfor (undtagen noter fra samtaler og anbefalinger) med andre selskaber i NCC-koncernen, så du kan blive vurderet med henblik på andre stillinger i NCC-koncernen, der er eller bliver ledige inden for det nævnte tidsrum.

Databehandlere, der handler på vegne af NCC

NCC kan endvidere overføre personoplysninger til eksterne parter, såsom leverandører og tjenesteydere, der behandler personoplysninger efter NCC's instruks (f.eks. it-tjenesteydere). Når en sådan videregivelse indebærer overførsler af personoplysninger uden for EU/EØS, vil NCC påse, at der er indgået aftaler om standardkontraktbestemmelser mellem den overførende NCC-enhed og den modtagende eksterne part. Alternativt vil der blive etableret andre garantier forud for sådanne overførsler.

Passende garantier til lande uden for EU/EØS-området

I henhold til gældende databeskyttelseslovgivning har du ret til efter anmodning at få en kopi af al dokumentation for, at der er etableret passende garantier med henblik på at beskytte dine personoplysninger under en overførsel uden for EU/EØS.

Hvis du gerne vil vide mere om behandlingen af dine personoplysninger og om, hvorvidt dine personoplysninger overføres uden for EU/EØS, bedes du kontakte os, se kontaktoplysningerne nedenfor i afsnit 6.

Andre modtagere

Når du deler dine personoplysninger med os gennem rekrutterings- og vurderingsbureauerne, anses du for at have læst og accepteret denne meddelelse om privatlivsbeskyttelse, og vi vil pålægge vores rekrutteringsbureauer at informere dig herom. Vi vil bede disse tredjeparter om kun at anvende dine personoplysninger i forbindelse med rekrutterings- og udvælgelsesarbejdet for os, men vi er ikke ansvarlige for de behandlingsaktiviteter, som de udfører med dine personoplysninger til deres eget brug. Med hensyn til disse aktiviteter beder vi dig derfor om at gennemgå deres meddelelser om privatlivsbeskyttelse. 

3. Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Dine personoplysninger vil blive opbevaret, så længe det er nødvendigt for at opfylde det formål, hvortil de blev indsamlet, navnlig vurdering af din ansøgning, i henhold til lovkrav eller som tilladt i henhold til gældende lovgivning.


Vi vil kun opbevare personoplysninger indsamlet fra ansøgere, hvis ansøgninger ikke førte til en ansættelse, så længe som det er absolut nødvendigt med henblik på de ovenfor anført formål og i overensstemmelse med gældende lovgivning. Dette er normalt den maksimale, ved lov fastsatte periode, inden for hvilken et krav hidrørende fra ansættelsesprocessen kan gøres gældende over for os.

Hvis du bliver ansat ved NCC på baggrund af din ansøgning, kan nogle af de personoplysninger, der blev indsamlet som led i denne ansættelsesproces, blive overført til din personalefil og opbevaret i en længere periode.

Hvis du indvilger i, at vi må gemme dine personoplysninger i ansøgerkartoteket, opbevarer vi dine personoplysninger i en periode på et år, eller indtil du trækker dit samtykke til at forblive i ansøgerkartoteket tilbage, eller hvis du gør indsigelse mod, at dine personoplysninger anvendes til dette formål.

4. Hvilke rettigheder har du?

Ret til berigtigelse 


NCC vil tage skridt i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning for at holde dine personoplysninger korrekte, fuldstændige og ajourførte. Hvis du opdager, at personoplysninger vedrørende dig er mangelfulde, ufuldstændige eller ukorrekte, har du ret til at få personoplysningerne berigtiget. 

Du har desuden ret til at anmode om indsigt i de personoplysninger om dig, som vi behandler.

Yderligere rettigheder pr. 25. maj 2018

Pr. 25. maj 2018 har du i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning foruden berigtigelse også ret til: 

(i) Indsigt

Du kan anmode om bekræftelse på, om personoplysninger behandles, og i givet fald få indsigt i dine personoplysninger og anden information, såsom formålene med behandlingen. Du har også ret til at få en kopi af de personoplysninger, der behandles. Hvis anmodningen indgives elektronisk, udleveres oplysningerne i en almindeligt anvendt elektronisk form, medmindre du anmoder om andet.

(ii) Indsigelse mod visse former for behandling

Du kan gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger, der behandles på grundlag af en legitim interesse, på baggrund af din særlige situation og mod behandling med henblik på direkte markedsføring.

(iii) Sletning

Du kan under visse omstændigheder få dine personoplysninger slettet, f.eks. når der ikke længere er brug dine personoplysninger til de formål, hvortil de blev indsamlet.

(iv) Begrænsning af behandling

Du kan bede os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger til kun at omfatte opbevaring af dine personoplysninger under visse omstændigheder, f.eks. hvis behandlingen er ulovlig, men du ikke ønsker, at dine personoplysninger skal slettes.

(v) Tilbagetrækning af samtykke

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke til behandling af personoplysninger tilbage i det omfang, behandlingen er baseret på dit samtykke, f.eks. hvis du har givet os følsomme personoplysninger (såsom helbredsoplysninger), der var relevante for den specifikke stilling, du søgte.

(vi) Dataportabilitet

Du kan bede om at få en maskinlæsbar kopi af de personoplysninger, der behandles på grundlag af dit samtykke, eller på grundlag af, at behandlingen er nødvendig for at opfylde en aftale med dig, og som du har givet til NCC (dataportabilitet), og bede om, at oplysningerne overføres til en anden dataansvarlig (hvis det er muligt).

Klager til tilsynsmyndigheden
Du anerkender, at du altid har ret til at indgive klager vedrørende behandlingen af dine personoplysninger til den kompetente databeskyttelsesmyndighed, hvis en sådan ret er fastsat i den gældende databeskyttelseslovgivning. Databeskyttelsesmyndigheden kan kontaktes her

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K
E-mail: dt@datatilsynet.dk

https://www.datainspektionen.se/

5. Sikkerhed

Vi vil påse, at adgangen til dine oplysninger er sikret omhyggeligt ved at etablere passende garantier afhængigt af omstændighederne, idet vi tager hensyn til det aktuelle tekniske niveau, implementeringsomkostningerne og karakteren, omfanget, sammenhængen og formålene med behandlingen samt risikoen. Til støtte for denne forpligtelse har vi implementeret tilstrækkelige tekniske, fysiske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte dine personoplysninger mod: uautoriseret eller hændelig tilintetgørelse, ændring eller videregivelse, misbrug, skade, tyveri, hændeligt tab eller uautoriseret adgang.

6. Kontaktoplysninger

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller ønsker at udøve dine rettigheder i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning eller trække dit samtykke til at forblive i ansøgerkartoteket tilbage, bedes du kontakte NCC via nedenstående kontaktoplysninger.

Den dataansvarlige for personoplysninger er NCC AB, organisationsnummer 556034-5174. 

Adresse:

NCC AB
Herrjärva torg 4
Att: NCC GDPR Team
S-170 80 Solna, Sverige

E-mail: gdpr@ncc.se

7. Andre meddelelser

Vi forbeholder os ret til om nødvendigt at opdatere denne politik, f.eks. for at efterkomme ændringer af love og administrative bestemmelser, nye former for praksis og procedurer eller krav pålagt af myndigheder. Den nyeste version kan altid findes på dette website, og de reviderede udgaver vil gælde fra datoen for deres offentliggørelse eller via siden med ledige stillinger på webstedet. Datoen for seneste ændring af denne tekst er anført øverst i dokumentet.

Du er ansvarlig for dine egne oplysninger og for konsekvenserne af at slå disse op. Du erklærer dig indforstået med ikke at indsende oplysninger, der krænker andres privatliv, offentlige omtale, fortrolighed eller immaterielle ejendomsrettigheder, herunder oplysninger, der røber forretningshemmeligheder, medmindre du ejer rettighederne eller har ejerens tilladelse til at gøre det. Vi skal præcisere, at vi ikke på nogen måde kan gøres ansvarlige for krænkelser af tredjeparters privatliv , fortrolighed eller immaterielle ejendomsrettigheder hidrørende fra de oplysninger, du indsender til vores websted med ledige stillinger.