Kontakter i NCC

Allan_Schouv_Jakobsen_NCC77193
Allan Schouv Jakobsen

Kundedirektør, NCC Property Development

Carhag
Carsten Fritz Haake

Senior markeds- og kundechef, NCC Building Øst

Lars Ø_web
Lars Ørvad Nielsen

Sektionsdirektør, NCC Building Vest

Litta Aarhus lille
Litta Gantzhorn

Markeds - og kundechef, NCC Building, Vest, NCC Building Vest

SUR contact card
Steen Ulrich Rasmussen

Markeds- og kundechef, NCC Byggeri Øst

Ulrik Gram Meiner-3
Ulrik Gram Meiner

Direktør, Udlejning, NCC Property Development