Dine rettigheder

I henhold til gældende databeskyttelsesforordning GDPR (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council) har du rettigheder i forhold til de personlige oplysninger, vi indsamler og behandler om dig.

Opdateret juni 2022

Hvis du har spørgsmål om vores behandling af dine personlige oplysninger, eller hvis du ønsker at benytte nogen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os via e-mail til GDPR@NCC.se eller bruge de kontaktoplysninger, der er anført på webstedet.

Vi svarer dig uden unødigt ophold og senest 30 dage efter, at vi har modtaget din anmodning.

Ret til indsigt

Du har ret til at anmode om information om dine personlige oplysninger, som behandles af NCC i henhold til de oplysninger om behandling af personlige oplysninger, der er offentliggjort. Hvis NCC behandler dine personlige oplysninger, har du ret til at anmode om adgang til og en kopi af de personlige oplysninger, vi behandler, samt øvrige oplysninger som f.eks. formålet med behandlingen.

Ret til berigtigelse

Du har altid ret til at anmode om at få urigtige personlige oplysninger, som vedrører dig selv, rettet eller suppleret, hvis du mener, at de er forkerte eller ufuldstændige med hensyn til formålet med behandlingen.

Ret til sletning ("retten til at blive glemt")

Du har ret til at anmode om sletning af dine personlige oplysninger uden unødigt ophold, hvis en af nedenstående betingelser er opfyldt:

  • hvis oplysningerne ikke længere er nødvendige til de formål, de blev indsamlet til.
  • hvis behandlingen er baseret på samtykke, og dette er blevet trukket tilbage.
  • hvis behandlingen sker i forbindelse med direkte markedsføring.
  • hvis den registrerede modsætter sig behandling af personlige oplysninger, som sker inden for rammerne af myndighedsudøvelse eller efter en interesseafvejning, og der ikke findes berettigede grunde, som vejer tungere end den registreredes interesse.
  • hvis de personlige oplysninger er blevet behandlet ulovligt.
  • hvis sletning er påkrævet for at opfylde en juridisk forpligtelse.

Ret til indsigelse mod behandling af personlige oplysninger

Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personlige oplysninger, hvis de behandles på et af de juridiske grundlag, der er berettiget interesse eller almen interesse. Hvis din indsigelse accepteres, vil vi ophøre med at behandle dine personlige oplysninger. Hvis vi ønsker, at behandlingen skal fortsætte, vil vi angive vores begrundelser i vores svar til dig. Hvis du gør indsigelse mod behandling til direkte markedsføringsformål, vil vi altid stoppe denne behandling.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at anmode om, at behandlingen af dine personlige oplysninger begrænses under visse forhold, som f.eks. hvis behandlingen er ulovlig, mens rettelse eller supplering er i gang, eller hvis du ikke ønsker, at dine personlige oplysninger skal slettes efter det fastsatte tidsrum.

Ret til dataportabilitet

Retten til dataportabilitet betyder, at du kan få udleveret en kopi af dine oplysninger eller få dem overført til en anden dataansvarlig. Denne kopi skal være i et struktureret maskinlæsbart format. Denne ret gælder kun i de tilfælde, hvor NCC er dataansvarlig, og for de personlige oplysninger, du selv har afgivet, og som behandles med støtte i samtykke eller opfyldelse af aftaler.

Ret til ikke at blive genstand for automatiserede beslutninger

Du har ret til ikke at blive genstand for en afgørelse, der alene er baseret på en form for automatiseret beslutning, herunder profilering, hvis afgørelsen kan have retsvirkninger eller på tilsvarende vis i betydelig grad påvirker dig.

Vilkår for samtykke

Du har ret til at få oplyst, hvilket samtykke vi har indhentet fra dig, og til at trække dit samtykke tilbage.

Dine rettigheder baseret på det pågældende juridiske grundlag for behandling

Rights Danish.

Ret til at klage

Du har til enhver tid ret til at klage over behandlingen af dine personlige oplysninger til vores databeskyttelsesansvarlige eller til den relevante tilsynsmyndighed, afhængigt af det land, hvor de personlige oplysninger behandles. Du har også ret til at klage over vores beslutninger vedrørende dine muligheder for at benytte dine rettigheder.