Nye standarder med klimatilpasset vej

I partnerskab skal Teknologisk Institut og NCC levere en innovativ og bæredygtig vejløsning, hvor regnvandet håndteres, renses og genbruges på stedet. Projektet hedder ’VandVejen’, strækker sig ind i 2017 og adresserer nogle af de massive klimaforandringer samfundet står overfor.

NCC mærker stigende interesse for permeable belægninger for klimatilpassede vejløsninger. Det er ikke uden grund, for markedspotentialet for klimatilpasning af veje i Danmark estimeres af RealDania til at ligge på 4-4,5 mia. kr. over en 20-årig periode.

"Vi har god erfaring med permeable belægninger og bærelag som holder vejen tør og håndterer regnvandet på stedet og mærker i høj grad en stigende interesse fra markedet," siger Michael Brask, der er salgschef i NCC's Råstoffer division.

VandVejen tager skridtet videre, fordi regnvandet fra kørebanen ikke blot drænes på stedet, men også giver mulighed for at rense og genanvende vandet. Til en start skal en sådan vej anlægges som pilotprojekt på Bredagervej i Tårnby på Amager, der både har problemer med overfladevand og kapacitetsudfordringer med både kloak og rensningsanlæg. Pilotprojektet er finansieret af midler fra Klimatilpasningspartnerskabet, hvori Markedsmodningsfonden er part.

Det største besparelsespotentiale ligger i, at oversvømmelser kan undgås med denne løsning.

"Det betyder at en kommune eksempelvis ikke længere vil være tvunget til både at investere i vejanlæg og kloakanlæg, men vil få mulighed for at slå disse relativt tunge anlægsposter sammen til et niveau lavere end listeprisen for opgradering af eksisterende afløbsledning," siger Michael Brask.

Håndtering af regnvand på stedet

VandVejen er bygget op omkring en permeabel vejkonstruktion, som sikrer, at vandet hurtigt drænes fra oplandsarealerne og kan magasineres i vejens bærelag, som har en hulrumsprocent på 30 procent. VandVejen afkobler helt det pågældende oplandsareal fra de offentlige ledninger og frigør således kapacitet.

"Vandet ledes igennem et særligt designet filtreringssystem, bestående af to brønde, med hver deres effektive filtermedium til fjernelse af miljøfremmede stoffer. Det rensede vand kan efterfølgende anvendes til rekreative formål eller nedsives på lokaliteten," forklarer Thomas Pilegaard Madsen, teamleder, Teknologisk Institut.

Lige nu er der fokus på for- og laboratorieundersøgelser. Det er planen at påbegynde projektering til sommer, udførsel af vejanlægget samt det rekreative område i efteråret, hvorefter den endelige montering finder sted i første kvartal næste år.

Michael Brask
Michael Brask

Salgschef, Råstoffer, NCC Industry