Klimaløsning i Hillerød

Tag- og overfladevand samt vejvand føres til grønne arealer i Boligforeningen Bolværket – en lokal afledning af regnvandsprojekt (LAR) som handler om, at alt regnvand skal fjernes fra kloakken og op i det åbne land

På Bolværkets arealer er der placeret tolv bygninger med fire rækkehusboliger i hver bygning. Fra bygningernes tagnedløb løber vandet til de nyetablerede chaussestensrender, som leder vandet til linjedræn, der er placeret langs eksisterende stinet.

Linjedræn leder vandet ud i boligafdelingernes grønne arealer via den eksisterende vej og via grøfter. Der er lavet to modtagebassiner til regnvand. Vejafvanding føres til bassin med filtermuld for at rense vandet inden det løber ned i de nærliggende søer.

Der er sat ACO render og lavet granit render, som fører vandet fra tage og stier til bassinerne.