Ledningsarbejde for Forsyning Helsingør

Hellebæk Vandværk er, som led i en modernisering, bygget om til to spor. I forbindelse med dette har vi udført det ud-vendige ledningsarbejde

Arbejdet omfattede etablering af 2 nye Ø315 rentvandsledninger, samt anlæggelse af en ny Ø200 mm råvandsledning.

Ud over dette er der blevet etableret et midlertidigt iltningsarrangement i forbindelse med ombygningen inde i vandværket. Herudover er de eksisterende råvandsledninger opdelt i to strenge, en flowmålerbrønd er blevet nedlagt og der er afsluttet med etablering af rørgennemføringer og omkoblinger.

Arbejdet er udført ved traditionel gravning inkl. bortkørsel af overskudsjord samt retablering af alle berørte arealer. Ved jord- og ledningsarbejdet langs bygning og slambassin er det inkluderet både spuns og gravekasser, idet der var en opstigning af vand i udgravningerne.

Vandværket og slambassiner var i drift under hele perioden.

Under udførelsen er der koordineret med andre entreprenører og lodsejere.