Renovering af ledninger i Ballerup

Det separatkloakerede afløbssystem i området ved Lundebjerggårdsvej var i dårlig fysisk tilstand og manglede kapacitet, hvorfor regnvandssystemet skulle udskiftes

Arbejdet er udført ved dybe udgravninger og der er foretaget en fornyelse af stikledninger fra hovedledningen frem til skel. Afløbssystemet var i drift i hele anlægsfasen. Midlertidige tilslutninger blev afproppet, når ledningsarbejder med tilhørende omkoblinger og tilslutninger længere opstrøms har sat den eksisterende ledning ud af funktion. I hele perioden blev der ompumpet en stor vandmængde for den daglige drift.

Der er foretaget TV-inspektion af hoved- og stikledninger.

Færdselsregulerende foranstaltninger

Ledningsudskiftningen startede i et af Ballerups mest trafikeret kryds, hvor også S-banen ligger. Et andet område var i et lukket område (blindvej) med mange boligblokke og skoler. Det betød én indfaldsvej til ind og ud-trafik med mange beboere og skolebørn.

Vi har sikret separat adgang for gående og kørende og i hele perioden har vi haft stor fokus på sikkerheden for trafikanter, cyklister, gående og ikke mindst egne medarbejdere.

Projektet er gennemført uden klager.