Østerbro Tunnel

Anlæggelsen af Østerbro Tunnel er en del af Københavns Kommunes plan for klimatilpasning. Tunnelen skal lede regnvand væk fra det centrale Østerbro og ud i havnen.

Som en del af Københavns Kommunes plan for klimatilpasning, og som skybrudssikring på ydre Østerbro, anlægges to tunneler på hhv.  ca. 580 m og ca. 80 m l i ca. 7,5-13 m dybde fra Carl Nielsens Allé/
Johan Svendsens Vej til Kalkbrænderihavnen.

Endvidere udføres der fra tunnelbygværket en ca. 20 m lang 3000 x 2000 mm bassinudløbsledning i ca. 5,5 m dybde til Kalk-brænderihavnen med dertil hørende kajgennembrydning.

Som forberedelse til tunneleringen laves tre byggegruber, udført i hhv. sekantpæle og stålspuns, hvor der efter tunnelering støbes hhv. indløbs- og udløbsbygværk og etableres en tilløbsbrønd.

Ø2500 mm tunnelen krydser Banedanmarks jernbanespor, hvor særlige forhold og krav vil være gældende. Det meste af tunnelarbejdet foregår på den tidligere Østre Gasværks-grund, under jernbanearealet og PFA's parkeringsplads ved Kalkbrænderihavnen, hvor grundvandet og jorden på en del af traceet er svært forurenet. Tunneleringen foregår i moræne-ler med vandførende friktionslag under grundvandsspejlet.

Fakta

  • Bygherre: HOFOR A/S, Kontakt: Kasper Juel-Berg
  • Ingeniør: Cowi A/S
  • Entreprenør: NCC/SMET Østerbro Tunnel Konsortiet
  • Entrepriseform: Hovedentreprise
  • Samarbejdsform: Partnering
  • Opgavetype: Tunnelering, klimasikring
  • Projektsum: 85 mio. kr.
  • Omfang: 660 m tunnel, 20 m bassinudløbsledning, byggegrube med sekantpæle
  • Projektperiode: Fra maj 2015 til december 2016