Østerbro Tunnel – Skybrudsledning

Klimatilpasning for Københavns Kommune.

Som en del af Københavns Kommunes plan for klimatilpasning, og som skybrudssikring på ydre Østerbro, er der anlagt en 580 m lang Ø2500 mm og 80 m lang Ø1600 mm tunnel i ca. 7,5-13 m dybde fra Carl Nielsens Allé/Johan Svendsens Vej til Kalkbrænderihavnen. Endvidere er der fra tunnelbygværket udført en 20 m lang 3000 x 2000 mm bassinudløbsledning i ca. 5,5 m dybde til Kalkbrænderihavnen med dertil hørende kajgennembrydning.

I forbindelse med forberedelse til tunneleringen blev der lavet tre byggegruber, udført i hhv. sekantpæle og stålspuns. Efter tunnelering blev der støbt hhv. indløbs- og udløbsbygværk, samt etableret en tilløbsbrønd.  

Ø2500 mm tunnelen krydser Banedanmarks jernbanespor, hvor særlige forhold og krav har været gældende. Det meste af tunnelarbejdet foregik på den tidligere Østre Gasværksgrund, under jernbanearealet og PFA's parkeringsplads ved Kalkbrænderihavnen, hvor grundvandet og jorden på en del af traceet er svært forurenet. Tunneleringen foregik i moræneler med vandførende friktionslag under grundvandsspejlet

Rasmus Andreasen Rasmussen (2)
Rasmus Andreasen Rasmussen

Afdelingschef, Civil Engineering, NCC Infrastructure