Etablering af ny udløbsledning fra Stavnsholt Renseanlæg til Furesøen

En ny udløbsledning skulle etableres ved siden af den eksisterende ledning, der skulle tætnes og alene anvendes til overløb i fremtiden

Furesø Egedal Forsyning har en udløbsledning fra Stavnsholt Renseanlæg til Furesøen, som var utæt og som ikke ledte udløbet langt nok ud i Furesøen. Derfor skulle der etableres en ny udløbsledning ved siden af den eksisterende ledning, der skulle tætnes og alene anvendes til overløb i fremtiden.

Den nye ledning er etableret ved styret underboring fra renseanlægget ind til søbredden, hvor den er gravet ud igennem den brednære zone, og etableret på søbunden til ca. 7 meters vanddybde. Eksisterende udløbsledning er tætnet efter omkobling af udledningen ved renseanlægget.

Arbejdet foregik i naturområde, der bl.a. er beskyttet natur, fredet og har særlige uerstattelige naturværdier, hvorfor der kræves den største omhyggelighed ved arbejderne.

Omfang

  • 120 m styret underboring Ø450 PE og Ø50 trækrør
  • Støbning af ca. 5 m³ u-armeret beton
  • Støbning af armeret beton i overløbsbygværk, i alt 16 m³
  • Muldafrømning, i alt ca. 200 m²
  • Udgravning af råjord, i alt ca. 40 m³

Levering og etablering af i alt ca. 165 m Ø450PE-ledning i Furesø, inkl. diffusor ledning