Klima og skybrudssikring

NCC beskæftiger sig med klimasikring og udfører alle typer af opgaver - både store som små. Projekterne udføres blandt andet ved lokal afledning af regnvand (LAR) og ved anlæggelse af regnvandstunneler.

Vi udfører veje, pladser og grønne områder for håndtering af regn- og overfladevand. Projekterne udføres ved lokal afledning af regnvand (LAR), hvor man håndterer afledningen af regnvand på den aktuelle lokalitet.

Dette kan blandt andet ske ved anlægning af vores permeable asfalt Permavej, ligesom vi har udviklet en særlig type grus, som er særdeles velegnet til nedsivning. Derudover har vi anlagt søer, kanaler, faskiner, grøfter og nedsivningsbede. 

Alt dette kan give muligheder for at udnytte regnvandet, som man ikke har ved konventionel bortledning. LAR bidrager således til at opnå en mere naturlig vandbalance, og man får rekreative områder i byerne.

Klimasikring af Gentofterenden