Two workers look at and discuss a 3D sketch.

Governance og rapportering

Bæredygtighedsarbejdet i NCC styres af koncernens begrebsramme for bæredygtighed, adfærdskodekset og andre politikker. NCC understøtter også en række internationale initiativer og tager stilling i spørgsmål, der er vigtige for os. NCC mener, at transparens ved rapportering på dette område bidrager til at skabe merværdi for vores interessenter.

Vores begrebsramme for bæredygtighed viser NCC's fokusområder inden for bæredygtighed, og ved at fastsætte mål for hvert enkelt område kan vi gøre fremskridt, der er i tråd med vores strategi og vision.

GRI (Global Reporting Initiative)

NCC dokumenterer hvert år sit bæredygtighedsarbejde i NCC’s årsrapport. NCC har siden 2010 rapporteret om bæredygtighed i overensstemmelse med retningslinjerne for Global Reporting Initiatives (GRI). GRI er en international, uafhængig organisation, som har udarbejdet verdens mest anvendte standard for rapportering og offentliggørelse af informationer om bæredygtighed. I feltet til højre ses NCC’s GRI-indeks med henvisninger til, hvor i årsrapporten oplysninger om de respektive indikatorer findes. Er intet andet angivet, vedrører informationen hele NCC-koncernen. GRI-indekset indeholder også forklarende kommentarer til visse indikatorer.

Internationale principper

NCC efterlever FN’s erklæring om menneskerettigheder, ILO’s erklæring om grundlæggende principper, OECD’s retningslinjer for multinationale virksomheder samt Rioerklæringen om forsigtighedsprincippet, som betyder, at NCC har forpligtet sig til at arbejde forebyggende og risikominimerende på miljøområdet. NCC kombinerer sine egne revisioner foretaget af eget personale med tredjepartsrevisioner foretaget af konsulenter, blandt andet inden for rammerne af FN’s Global Compact og NCC’s medlemskab af Business Social Compliance Initiative (BSCI).