Vandløbsregulering - Nordre Bæk

Størstedelen af anlægsarbejdet omfatter fjernelse af bygningsrester og stemmeværk, terrænregulering og slyngning af nyt vandløbstracé på det tidligere dambrugsareal. Derudover åbnes 2 mindre rørlagte strækninger, og der udlægges gydebanker fordelt på hele projektstrækningen.

Projektet er beliggende ved det nedlagte Krøgebro Dambrug ved Hovborg. Projektet omfatter ca. 1000 m strækning af Hovborg nordre Bæk, fra Krøgebro dambrug og til udløb i Holme Å.