Betingelser for brug

Læs venligst disse Betingelser for brug grundigt, inden du besøger eller bruger webstedet www.ncc.dk ("Webstedet"). Webstedet stilles til rådighed for dig på betingelse af, at du (uden ændringer) accepterer alle betingelser, vilkår og meddelelser som anført nedenfor ("Betingelser for brug").

Disse Betingelser for brug indeholder oplysninger vedrørende dine lovbestemte rettigheder og begrænsninger i disse rettigheder samt et afsnit om, hvilken lov der finder anvendelse, og værneting for tvister. Når du besøger eller bruger Webstedet, accepterer du, at du er bundet af nærværende Betingelser for brug. Hvis du ikke ønsker at være bundet af disse Betingelser for brug (eller fremtidige opdaterede versioner af disse Betingelser for brug), har du ikke ret til at besøge eller bruge Webstedet.

1. Generelt

1.1 For aftaleforholdet mellem dig som bruger (herefter "du", "dig" eller "Brugeren") og NCC AB, reg.-nr. 556034-5174, CVR-nr. SE556034517401,FE 610, 838 75 Frösön (herefter "NCC", "vi", "vores"), dit besøg på og din brug af Webstedet gælder disse Betingelser for brug. 

1.2 Når du besøger og bruger Webstedet, anerkender og bekræfter du, at du accepterer disse Betingelser for brug i fuldt omfang, og at du har forstået de rettigheder, forpligtelser, betingelser og vilkår, der er fastsat i Betingelserne. 

1.3 Som en betingelse for dit besøg på og din brug af Webstedet erklærer og garanterer du herved, at (i) du er mindst atten (18) år gammel, at (ii) alle oplysninger, du afgiver via Webstedet, er sande, nøjagtige, aktuelle og fuldstændige, og at (iii) du juridisk set har beføjelse til at acceptere disse Betingelser for brug og til at bruge Webstedet i overensstemmelse med alle betingelser og vilkår i Betingelserne. 

1.4 Selvom NCC kontinuerligt bestræber sig på at sikre, at beskrivelser og fotos, der vises på Webstedet, nøjagtigt afspejler genstanden for sådanne beskrivelser og fotos, skal de ses som vejledende, medmindre andet udtrykkeligt er anført. Bemærk venligst, at fotos og andre billeder kan fremstå forskelligt afhængig af de tekniske egenskaber og farveopløsningen på den enhed, der anvendes til at besøge Webstedet.

2. Brug af webstedet

2.1 NCC forbeholder sig ret til, til enhver tid og efter vores eget frie skøn, at nægte adgang til Webstedet (eller dele deraf). Endvidere kan Webstedets indhold og funktioner ændres eller have forskellig tilgængelighed afhængigt af din fysiske placering og de oplysninger, der er angivet i din brugerprofil. Eksempelvis vil visse typer indhold kun være tilgængelige for brugere med en bestemt geografisk placering eller brugere, der opfylder visse kriterier, der er defineret af NCC. 


2.2 Du er ansvarlig for at sikre, at din brug af og dine besøg på Webstedet til enhver tid er i overensstemmelse med nærværende Betingelser for brug og NCC's til enhver tid gældende vejledninger og instrukser. 

2.3 Når du besøger eller bruger Webstedet (eller dele deraf), erklærer og garanterer du, at du vil undlade: 

a) at overtræde eller omgå (eller tilskynde til noget, der ville udgøre en overtrædelse eller omgåelse af) love, regler, forskifter og tredjeparters rettigheder, 

b) at skaffe dig adgang (eller forsøge at skaffe dig adgang) til områder, hvor du ikke har ret eller tilladelse til at være,

c) at ændre filer eller andre dele af Webstedet, som NCC ikke specifikt giver dig tilladelse til at ændre, 

d) at indsamle oplysninger om andre brugere uden deres samtykke, 

e) at foretage dig noget, der efter vores skøn belaster eller kan belaste vores infrastruktur urimeligt eller uforholdsmæssigt, 

f) at indramme, spejle eller på anden vis indarbejde nogen del af Webstedet i et andet websted, anden software eller en anden tjeneste uden vores forudgående skriftlige tilladelse, 

g) at omgå eller gribe ind i tekniske foranstaltninger, som vi anvender med henblik på at stille Webstedet til rådighed, 

h) at sælge, købe, bytte eller på anden måde overdrage din brugerkonto, en personlig adgang til Webstedet eller indhold, der er forbundet med din brugerkonto, eller

i) at udgive dig for en anden person eller at give indtryk af, at du er ansat hos eller repræsentant for NCC. 

2.4 Hvis du (efter NCC's opfattelse) overtræder disse Betingelser for brug eller på anden måde misbruger brugernavne, passwords eller Webstedet, forbeholder NCC sig ret til at (i) begrænse, deaktivere eller spærre din adgang til Webstedet, at (ii) fjerne alt dit Brugergenererede indhold (som defineret nedenfor i pkt. 4.1), at (iii) fjerne en eventuel særstatus eller særlige fordele i forbindelse med din konto, at (iv) iværksætte tekniske foranstaltninger og/eller retlige skridt for at forhindre yderligere brug af Webstedet, og at (v) lukke din brugerkonto.

2.5 Bemærk venligst, at der kan være tidspunkter, hvor Webstedet (eller dele deraf) ikke står til rådighed af tekniske årsager eller i forbindelse med vedligeholdelse (både planlagt og ikke-planlagt).

3. Brugerkonti

3.1 Til visse former for brug af og adgang til Webstedet kan det være nødvendigt at oprette og anvende en brugerkonto. Følg vejledningen på Webstedet for at oprette en brugerkonto. Brugerkonti er personlige og må ikke overdrages til andre.

3.2 Du er eneansvarlig for enhver brug af Webstedet via din brugerkonto. Hvis din brugerkonto går tabt eller bliver stjålet, eller hvis du får kendskab til eller mistanke om uautoriseret brug af din brugerkonto, skal du straks underrette NCC og ændre dit password. Du er eneansvarlig for enhver brug og alle transaktioner foretaget med dit brugernavn og password, indtil underretningen af NCC har fundet sted.

3.3 Du er ansvarlig for at tage de nødvendige forholdsregler med henblik på, at din brugerkonto, dit brugernavn, password og andre login-oplysninger holdes strengt fortrolige. Hvis du udleverer, røber eller mister dit brugernavn og/eller dit password, hæfter NCC ikke for skade eller tab som følge heraf.

3.4 Du skal altid give NCC gyldige, fuldstændige og korrekte oplysninger og holde dem opdateret. Du er forpligtet til at fremlægge alle skriftlige dokumenter, som NCC måtte anse for nødvendige med henblik på at bekræfte, at de oplysninger, der er afgivet af Brugeren i forbindelse med registrerings- eller verifikationsprocedurer, er korrekte.

3.5 Hvis du sletter en brugerkonto, eller hvis NCC sletter din brugerkonto i overensstemmelse med disse Betingelser for brug, anerkender og accepterer du, at du kan miste adgangen til oplysninger, der er knyttet til din konto (herunder bl.a. en eventuel særstatus i tilknytning til din konto).

4. Brugergenereret indhold

4.1 Du bedes være opmærksom på, at du er eneansvarlig for alle opslag, billeder, kommentarer, forslag, idéer, data, videoer, oplysninger, detaljer, tekst, meddelelser eller andet materiale, der offentliggøres eller fremsendes via Webstedet, eller som du på anden måde stiller til rådighed for NCC (under ét »Brugergenereret indhold«).

4.2 Når du stiller Brugergenereret indhold til rådighed, offentliggør og/eller videregiver sådant indhold, erklærer og garanterer du over for NCC, at du har ejendomsrettighederne, og/eller at du har indhentet alle nødvendige licenser og tilladelser fra alle nødvendige parter med henblik på at bruge det Brugergenererede indhold og give NCC ret til at bruge Brugergenereret indhold (og dele heraf) som nærmere angivet i disse Betingelser for brug.

4.3 Det er dig, som bedst er i stand til at afgøre, om dit Brugergenererede indhold risikerer at krænke tredjepartsrettigheder, herunder om alle nødvendige samtykker er blevet indhentet fra personer, der er afbilledet i Brugergenereret indhold. Derfor accepterer du hermed, at du vil forsvare og friholde NCC for alle tredjepartskrav hidrørende fra eller vedrørende NCC's brug, videregivelse eller offentliggørelse af Brugergenereret indhold som omhandlet i disse Betingelser for brug.

4.4 Når du stiller Brugergenereret indhold til rådighed, offentliggør og/eller videregiver det, giver du hermed NCC og dets datterselskaber en global, ikke-eksklusiv, royaltyfri tilladelse, som kan videregives, til at anvende, redigere, gengive, ændre, videregive, distribuere, skabe afledte værker af og/eller offentliggøre sådant indhold på Webstedet. NCC forbeholder sig ret til (efter sit eget frie skøn) at nægte at acceptere, offentliggøre, videregive, anvende eller på anden måde gøre Brugergenereret indhold tilgængeligt.

4.5 NCC redigerer og kontrollerer ikke Brugergenereret indhold, der lægges op på eller distribueres via Webstedet, og kan ikke på nogen måde gøres ansvarlig for Brugergenereret indhold. NCC forbeholder sig dog ret til at slette og fjerne enhver form for Brugergenereret indhold, som efter NCC's opfattelse er i strid med Betingelserne for brug og/eller gældende love, regler og retningslinjer.

4.6 Du anerkender og accepterer, at det er dit eget ansvar, hvis du vælger at have tillid til Brugergenereret indhold fra andre brugere, og at NCC udtrykkeligt fralægger sig ethvert ansvar for Brugergenereret indhold i det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lovgivning.

5. Licens

5.1 Du indrømmes hermed en personlig, ikke-eksklusiv og begrænset adgangsret til Webstedet, der ikke kan overdrages eller videregives, på de betingelser og vilkår, der er anført i disse Betingelser for brug. NCC forbeholder sig alle rettigheder, som ikke udtrykkeligt er indrømmet Brugeren i henhold til disse Betingelser for brug.

5.2 Brugerens ret til at bruge Webstedet er betinget af, at Brugeren til enhver tid overholder disse Betingelser for brug og relevante tredjeparters betingelser og vilkår.

5.3 Du har ikke ret til at kopiere, ændre, dekompilere eller disassemblere Webstedet (eller dele heraf), herunder bl.a. tekst, grafik, logoer, ikoner, billeder, lydfiler, digitale produkter, objektkode, kildekode og/eller andet materiale i forbindelse hermed. Det er udtrykkeligt forbudt at gøre brug af dataminering, robotter eller andre værktøjer til indsamling og udvinding af data i forbindelse med din brug af Webstedet.

5.4 Du har ikke ret til at udlåne, udleje eller på anden måde tillade andre at bruge eller på anden måde disponere over Webstedet (eller dele heraf), herunder bl.a. tekst, grafik, logoer, ikoner, billeder, lydfiler, digitale produkter, objektkode, kildekode og/eller andet materiale i forbindelse hermed.

5.5 NCC's varemærker, firmanavne og andre kendemærker, som findes eller hvortil der henvises på Webstedet (»Mærkerne«) er beskyttet i henhold til national og international varemærkelovgivning. Al brug af Mærkerne er strengt forbudt uden NCC's forudgående skriftlige godkendelse. Mærkerne må ikke anvendes i forbindelse med produkter eller tjenester, som ikke er godkendt af NCC, eller på en måde, der kan forventes at forvirre kunderne, eller som nedgør eller miskrediterer NCC.

5.6 Du forpligter dig hermed til straks at underrette NCC om krav rejst af tredjeparter hidrørende fra eller vedrørende din brug af Webstedet (eller dele heraf)[, som] krænker sådanne parters rettigheder.

6. Ejendomsret

6.1 NCC ejer eller har licens til alt indhold på Webstedet, herunder tekst, grafik, logoer, ikoner, billeder, lydfiler, digitale produkter, objektkode, kildekode og/eller andet materiale i forbindelse hermed.

6.2 Intet i denne aftale skal fortolkes som en overdragelse af NCC's materielle eller immaterielle ejendomsrettigheder til Brugeren.

6.3 Med undtagelse af Brugergenereret indhold skal alle rettigheder, der skabes, udvikles eller på anden måde opstår som følge af brugen af Webstedet (eller dele heraf) automatisk, vederlagsfrit og udelukkende tilfalde NCC.

7. Personoplysninger og andre oplysninger

7.1 Du bekræfter hermed, at du er blevet informeret om vores behandling af dine personoplysninger. Denne information findes på meddelelse om privatlivsbeskyttelse.

7.2 Hvis du afgiver personoplysninger, der kan henføres til andre, garanterer du, at vedkommende har gennemgået og accepteret disse Betingelser for brug, er blevet informeret om og, såfremt det er relevant, har givet sit samtykke til vores behandling af vedkommendes personoplysninger.

8. Ansvar, ingen garanti og erstatning

8.1 LÆS VENLIGST DETTE AFSNIT GRUNDIGT. DETTE AFSNIT BEGRÆNSER NCC'S ANSVAR OVER FOR DIG I FORBINDELSE MED EVENTUELLE PROBLEMER I FORBINDELSE MED DIN BRUG AF WEBSTEDET. HVIS DU IKKE FORSTÅR VILKÅRENE I DETTE AFSNIT ELLER ANDETSTEDS I DISSE BETINGELSER FOR BRUG, BEDES DU SØGE RÅDGIVNING HOS EN ADVOKAT MED HENBLIK PÅ AFKLARING, INDEN DU BESØGER ELLER BRUGER WEBSTEDET. 


8.2 NCC bestræber sig på til stadighed at kunne stille Webstedet til rådighed og at rette fejl og defekter hurtigst muligt. NCC kan dog hverken erklære eller garantere, at NCC's Websted vil stå til rådighed kontinuerligt, uden afbrydelser og fejl, eller at alle defekter vil blive rettet. Medmindre det udtrykkeligt er aftalt skriftligt, stilles Webstedet og/eller andre tjenester, som NCC leverer, til rådighed, som det forefindes og er tilgængeligt, uden nogen form for udtrykkelige eller underforståede garantier, herunder bl.a. underforståede garantier om ikke-krænkelse af rettigheder, salgbarhed og egnethed til et bestemt formål. 

8.3 Du anerkender og accepterer, at Webstedet til tider muligvis ikke står til rådighed på grund af planlagt eller ikke-planlagt service, vedligeholdelse og/eller opdateringer.

8.4 NCC fralægger sig udtrykkeligt ethvert ansvar vedrørende Brugergenereret indhold. 

8.5 Hvis Webstedet indeholder links til websteder eller ressourcer, der leveres af tredjeparter, er disse rent informative, og NCC har hverken kontrol over eller ansvar for indholdet af sådanne websteder eller ressourcer. 

8.6 Du er ansvarlig for kommunikationen mellem din hardware og Webstedet og for, at du har den hardware og software, der er nødvendig for at få adgang til og bruge Webstedet. Du er eneansvarlig for defekter og begrænsninger ved din software, hardware eller telekommunikationstjenester.

8.7 Bortset fra forsætlig forsømmelse eller grov uagtsomhed og i videst mulige lovlige omfang hæfter NCC kun for direkte skader som følge af NCC's uagtsomhed og ikke for indirekte skader, herunder bl.a. tabt fortjeneste, driftstab, skade på omdømme eller datatab (selv hvis NCC er blevet informeret om muligheden for sådanne tab eller sådanne tab kan forudses) hidrørende fra eller på nogen måde forbundet med din brug, eller manglende mulighed for brug, af Webstedet.

9. Links

Webstedet kan indeholde links eller henvisninger til andre websteder. NCC har ingen konkret viden om oplysninger, der findes på sådanne andre websteder, og indestår ikke for selskaber eller produkter, hvortil der linkes. NCC har intet ansvar for indholdet af eller politikker på sådanne andre websteder og påtager sig ingen hæftelse for tab som følge af dine besøg på eller din brug af sådanne andre websteder. For at undgå enhver tvivl skal det bemærkes, at NCC hverken indestår for eller verificerer tredjeparters indhold, tilbud eller adfærd. Hvis du beslutter dig for at besøge tredjeparters websteder, som der linkes til på Webstedet, sker det udelukkende på egen risiko. NCC forbeholder sig ret til når som helst at fjerne et link eller et program, der linker.

10. Force majeure

NCC's manglende eller forsinkede opfyldelse af dets forpligtelser i forbindelse med dets tjenester skal ikke anses for en misligholdelse af NCC's forpligtelser over for dig, i det omfang en sådan mangel eller forsinkelse skyldes brand, oversvømmelse, jordskælv, naturfænomener, svigt i den offentlige strømforsyning, krigshandlinger, terrorisme, optøjer, civile uroligheder, opstande eller revolutioner, strejker, lockouts, eller problemer på arbejdsmarkedet, retskendelse, driftsstandsning, forsinkelser eller afbrydelser på internettet eller telekommunikationsnet, tredjeparters manglende opfyldelse eller anden lignende årsag, som NNC ikke med rimelighed kan forventes at have kontrol over. NCC påtager sig intet ansvar for følgerne af sådanne force majeure-begivenheder.

11. Aftalens helhed og ændringar

 

11.1 Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt skriftligt, udgør disse Betingelser for brug den fulde aftale mellem NCC og Brugeren vedrørende Webstedet og erstatter alle tidligere aftaler og overenskomster mellem os.

11.2 NCC forbeholder sig ret til når som helst at ændre disse Betingelser for brug. Ændringer i disse Betingelser for brug vil blive meddelt Brugere på forhånd og vil træde i kraft, når de accepteres af Brugerne. Hvis du ikke accepterer de ændrede eller nye Betingelser for brug, har du ikke ret til at besøge, bruge eller fortsætte med at bruge Webstedet. NCC tilråder, at du gennemgår Betingelserne for brug regelmæssigt, så du kender til eventuelle ændringer.

11.3 NCC forbeholder sig ret til at ændre Webstedets indhold når som helst uden forudgående meddelelse og kan ikke på nogen måde gøres ansvarlig over for nogen part for mulige følger af sådanne ændringer. NCC kan til enhver tid og uden varsel deaktivere, lukke for eller begrænse adgangen til enhver del af Webstedet.

11.4 Hvis du bruger Webstedet, efter ændringer er trådt i kraft, har du accepteret alle sådanne ændringer.

11.5 NCC forpligter sig ikke til at arkivere tidligere versioner af disse Betingelser for brug. NCC anbefaler i stedet, at du udskriver og gemmer en kopi af hver version af disse Betingelser for brug.

12. Overdragelse

Du har ikke ret til at overføre dine rettigheder i henhold til disse Betingelser for brug uden NCC's forudgående skriftlige samtykke.

 

13. Adskillelsemulighed

Hvis en bestemmelse i disse Betingelser for brug er eller på noget tidspunkt bliver ugyldig, ulovlig eller umulig at håndhæve i henhold til gældende lovgivning, berører det ikke gyldigheden, lovligheden eller håndhævelsen af resten af disse Betingelser for brug. Såfremt en betingelse i en retssag anses for ugyldig, ulovlig eller umulig at håndhæve, skal den pågældende bestemmelse erstattes af en ny bestemmelse, der er tilladt i henhold til gældende lov og har en økonomisk virkning, der ligger så tæt op ad den pågældende bestemmelse som muligt.

14. Lovvalg og tvister

 

14.1 Hvis du har spørgsmål eller vil klage, bedes du kontakte NCC på gdpr@ncc.se

14.2 Når du besøger Webstedet, accepterer du, at alle spørgsmål vedrørende din adgang til og brug af Webstedet reguleres af svensk ret og skal fortolkes i henhold hertil, idet eventuelle principper for lovvalg ikke finder anvendelse. 

14.3 Hvis du bruger Webstedet som erhvervsdrivende, anerkender og accepterer du, at enhver tvist hidrørende fra din brug af Webstedet udelukkende skal afgøres ved de svenske domstole med byretten i Stockholm som første instans.

14.4 Hvis du bruger Webstedet som forbruger, skal enhver tvist hidrørende fra din brug af platformen og Webstedet afgøres ved de svenske domstole, medmindre lovgivningen i dit bopælsland tillader dig at vælge domstolene i dette land med henblik på afgørelse af den pågældende tvist. 

14.5 Som forbruger har du endvidere ret til at få tvister hidrørende fra disse Betingelser for brug eller din brug af Webstedet behandlet ved alternativ bilæggelse af tvister, såfremt den pågældende tvist opfylder forudsætningerne herfor (f.eks. krav vedrørende tid og værdi). NCC forpligter sig til at bidrage til alternativ bilæggelse af tvister med forbrugere i henhold til lovgivningen om alternativ bilæggelse af tvister i forbrugerforhold. Den relevante institution for bilæggelse af tvister er:

Allmänna reklamationsnämnden
Box 174, 101 23 Stockholm

www.arn.se 

Europa-Kommissionen har udviklet en platform til udenretslig bilæggelse af tvister. Denne platform giver dig mulighed for at løse tvister i forbindelse med onlinekøb, uden at du behøver at iværksætte en retssag. Platformen findes på følgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

14.6 Pkt. 14.2 og 14.3 finder ikke anvendelse, såfremt gældende lov i dit bopælsland kræver, at der anvendes en anden ret og/eller et andet værneting, og disse bestemmelser ikke kan udelukkes ved aftale.