Information om kameraovervågning på NCC’s arbejdspladser

Denne information gælder for al kameraovervågning, der er installeret på en arbejdsplads, som drives i regi af NCC.

I henhold til EU’s generelle databeskyttelsesforordning (Databeskyttelsesforordningen) og i givet fald dansk supplerende lovgivning vedrørende kameraovervågning har enhver aktør, som foretager kameraovervågning, pligt til at informere om:

  • Formål med og retsgrundlag for overvågningen.
  • Lagring, sletning, adgang til og beskyttelse af optaget materiale.
  • Kontaktoplysninger på den, der foretager overvågningen, samt til den databeskyttelsesansvarlige.
  • Hvilke rettigheder, der gælder for dem, der kan være genstand for overvågningen.
  • Hvilke klagemuligheder, der er, samt kontaktoplysninger til tilsynsmyndigheden.

Formål og retsgrundlag

NCC anvender kameraovervågning for at forebygge, forhindre, opdage og/eller opklare forbrydelser og sikre, at kun autoriserede personer opholder sig på arbejdspladsen samt for at forebygge og undersøge ulykker for at skabe et trygt og sikkert arbejdsmiljø for vores medarbejdere, leverandører og andre personer, som besøger NCC.

Kameraovervågningen indebærer, at NCC behandler personoplysninger i form af billedmateriale.

NCC kan også behandle dine personoplysninger i optaget billedmateriale for at kunne fastslå, gøre gældende og forsvare retskrav, f.eks. forberede og undersøge eventuelle krav i forbindelse med forsikringssager og skadeserstatning.

Behandlingen af dine personoplysninger er baseret på en interesseafvejning i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f) i databeskyttelsesforordningen og er nødvendig for at opfylde vores legitime interesse i at forebygge, forhindre, opdage og/eller undersøge lovovertrædelser, for at skabe et trygt og sikkert arbejdsmiljø for vores medarbejdere, leverandører og andre personer, som besøger NCC, samt for at fastslå, gøre gældende og forsvare retskrav.

Opbevaringstid, adgang til, udlevering og beskyttelse af optaget materiale

Lagringstid

Optaget materiale gemmes normalt i 30 dage, hvorefter det automatisk slettes. Hvis billedmaterialet er nødvendigt for at fastslå, gøre gældende eller forsvare retskrav i et konkret tilfælde, gemmes det dog i den længere tid, der er nødvendig, f.eks. indtil NCC formelt har afleveret optaget billedmateriale til retshåndhævende myndigheder eller til NCC’s interne udredning og eventuelle efterfølgende retslige procedurer er afsluttet.     

Adgang

Kun særligt udpeget personale har adgang til det optagne billedmateriale og kun for at gøre det muligt for NCC f.eks. at fastslå, gøre gældende eller forsvare retskrav, såsom i forbindelse med udredning af kriminelle aktiviteter og på retshåndhævende myndigheders begæring.

Udlevering

Personoplysninger i billedmateriale kan videregives, hvis det er nødvendigt for, at NCC kan varetage sine berettigede interesser i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f) i databeskyttelsesforordningen i at fastslå, gøre gældende eller forsvare retskrav. Denne videregivelse kan ske til retshåndhævende myndigheder, forsikringsselskaber, andre virksomheder i NCC-koncernen, juridiske rådgivere og i givet fald parter i retslige procedurer samt domstole.  Videregivelse kan også finde sted med henblik på at opfylde retslige forpligtelser.                      

Aftale om behandling af personoplysninger

Ud over NCC vil de sikkerheds- og overvågningsvirksomheder, der hjælper os med vores kameraovervågning, have adgang til det materiale, der optages af vores overvågningskameraer og dermed dine personoplysninger. Disse virksomheder vil behandle materialet som databehandlere. NCC har derfor indgået en databehandleraftale med disse virksomheder, som sikrer, at de kun behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med NCC’s instruktioner for at kunne opfylde deres forpligtelser over for os og for at beskytte dine personoplysninger. Dine personoplysninger vil ikke blive overført uden for EU/EØS.

Kontaktoplysninger

Dataansvarlig:

NCC AB, 556034-5174

Kontaktoplysninger

NCC Group head office

Group legal

SE-170 80 Solna

Telefon: 08-585 510 00

NCC’s databeskyttelsesansvarlige:  GDPR@ncc.dk

Websted: ncc.dk/OmGDPR