NCC går forrest i at fremme biodiversiteten

NCC har udviklet et program, der skal fremme biodiversiteten i deres grusgrave og stenbrud i Norden. Gennem en målrettet indsats er Siem Grusgrav i Rebild Kommune den første råstof-lokation i NCC, der lever op til kriterierne i det nordiske koncept.

Den vilde natur er efterhånden en sjældenhed i landskabet. Et stort antal plante- og dyrearter er stærkt truede, fordi deres levesteder bliver fortrængt af bl.a. udvidelse af byer og opdyrkede arealer. I grusgravene derimod er der god mulighed for at skabe et attraktivt miljø for truede arter – også mens der graves grus. En grusgrav kan nemlig sagtens emme af dyreliv, selvom den daglige produktion er i gang.

Hos NCC er det ligefrem et miljømæssigt mål at fremme et varieret biologisk liv i grusgravene – både mens de er i brug og efterfølgende. Derfor introducerede virksomheden i 2012 en ny metode – NCC Kielo – til at øge den biologiske mangfoldighed i deres grusgrave og stenbrud i alle fire nordiske lande.

Kielo er forkortelsen af det finske ”KIviaineksen Elävä LuontO”, som betyder den ”levende natur af sten”. For at blive en NCC Kielo-lokation er der en række kriterier, der skal opfyldes, herunder en undersøgelse af naturtyper for at kortlægge karakteristiske arter i området, opsætning af mål for området og en grundig planlægning af aktiviteter, der kan medvirke til at skabe de ønskede betingelser for biodiversitet.

”I hele norden har vi mange gode eksempler på, hvordan man kan arbejde med at fremme biodiversiteten i vores grusgrave og stenbrud. Vi besluttede derfor at samle vores erfaringer i en fælles nordisk metode, som vi kan bygge videre på”, siger Christian Hans Abildtrup, chefgeolog i NCC Industry, Råstoffer.

Siem Grusgrav – den levende arbejdsplads
I Siem Grusgrav i Rebild Kommune er dette en metode, som forud for det nordiske projekt har været en stor del af efterbehandlingen i grusgraven. Her har man nemlig, sammen med ejeren Lindenborg Gods A/S, siden 2006 arbejdet for at fremme den biologiske mangfoldighed.

”Vi så et stort potentiale i at øge biodiversiteten i grusgraven, da området dengang bestod af 89 procent nåleskov. Derfor var biodiversiteten meget lav”, siger Christian Hans Abildtrup.

I dag derimod består naturområdet i og omkring grusgraven af vandhuller og blandet vegetation som løvskov, vådområder og arealer med hede og krat. Det har blandt andet lokket sjældne arter til lokaliteten såsom den spidssnudet frø og den store vandsalamander, som grundet dens sparsomme forekomst og tilbagegang i Europa er sat på EU’s liste over beskyttelseskrævende dyr.

Alt tyder derfor på, at det intensive arbejde i grusgraven har båret frugt. Hos NCC håber man derfor på, at erfaringer fra Siem Grusgrav kan smitte positivt af i virksomhedens øvrige grusgrave i alle fire nordiske lande.

”Grusgravenes foranderlige og næringsfattige naturmiljø giver os de bedste forudsætninger for at fremme den biologiske mangfoldighed og artsdiversiteten. Men hvis vi skal lykkes med at fremme biodiversiteten, er det helt afgørende at sigte efter nogle naturtyper, som er under pres og dernæst få lagt en handlingsplan for, hvordan man så kan udnytte grusgravens næringsfattige miljø til at skabe de bedste forudsætninger for de arter, som man har udpeget ”, siger Christian Hans Abildtrup.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

Pernille Kjøller, Kommunikationspartner, NCC Danmark, telefon +45 41 37 85 62

 

OM NCC. Vores vision er at forny vores branche og levere de bedste bæredygtige løsninger. NCC er en af de førende virksomheder i Norden inden for byggeri, infrastruktur og ejendomsudvikling med en omsætning på rundt regnet 41 mia. kr. og 16.500 ansatte i 2018. NCC-aktien er noteret på NASDAQ Stockholm.