Modernisering af Katrinebjerg Kildeplads

HOFORs indvindingsanlæg skal moderniseres og et af disse er Katrinebjerg Kildeplads, som hører under Værket ved Islevbro. Kildepladsen ombygges fra hævertanlæg til dykpumpeanlæg

NCC laver en delrenovering og vedligehold af kørevej og kørespor samt udfører relining af råvandsledningen i eksisterende råvandsledning fra kildepladsen frem til Nymølle å, derefter ved styret underboring under Nymølle å og videre ved gravning ind til Nybølle pumpestation.

Med i reliningen hører trækning af kraftkabel fra transformerstation ved Nybølle Pumpestation og frem til Kildepladsen. Desuden etableres et fiber- og kraftkabel på kildepladsen, som lægges i kanten af vejen og langs åen, hvilket stiller krav til at forurening ikke må ske.

Vi sætter rensebrønd med fangkasse ved Nybølle Pumpestation og sørger for græsarmering op langs rensebrønden til tunge køretøjer.

Råvandsledningen tilsluttes eksisterende transportledning i Nybølle Pumpestation, hvor der etableres prøvetagningshane for samlevandsprøver.

Ved hver af de 6 boringer etableres fundering, græspuder og dykpumpehus som bestykkes med rør og ventiler m.v. og forbindes af råvandsledningen via en stikledning. Der nedgraves kraftkabler og fiber til opsatte kabelskabe ved samtlige boringshuse.

Miljøbeskyttelsesloven §3

Kildebjerg Kildeplads hører under naturbeskyttelsesloven, og derfor tager vi de nødvendige forhold under arbejdet, som loven kræver. 

Vi har erfaring med at arbejde i områder, hvor der er fredet og beskyttet natur (miljøbeskyttelsesloven §3). Generelt gælder det, at tilstanden på §3 beskyttede arealer ikke må ændres og naturtilstanden skal bevares.

Dette betyder f.eks. at alt boremudder skal fjernes ved eventuel ”blowup”. Der skal køres på køreplader, mulden skal rømmes og lægges på efter endt gravearbejde. Opgravet materiale skal fjernes fra §3-arealet (må ikke planeres ud), vandstanden i området må ikke ændres, arbejdsfeltet skal begrænses mest muligt, der må ikke være materialeoplag på §3-beskyttede arealer. Skal der fældes store træer, skal der tages hensyn til eventuelle flagermus m.v. For at der må arbejdes på disse arealer, skal der indhentes en §3-dispensation.

Private lodsejere og virksomheder håndteres løbende, fordi vi ved, at hvis der opstår situationer, der giver anledning til stilstand, har det afgørende betydning for planlægning og produktion og dermed økonomien på projektet.

Kildebjerg_web