Modernisering af Katrinebjerg Kildeplads

HOFORs indvindingsanlæg blev moderniseret og et af disse var Katrinebjerg Kildeplads, som hørte under Værket ved Islevbro. Kildepladsen blev ombygget fra hævertanlæg til et dykpumpeanlæg.

NCC udførte en delrenovering og vedligehold af kørevej og kørespor samt udfører relining af råvandsledningen i den eksisterende råvandsledning fra kildepladsen frem til Nymølle å. Derefter blev der foretaget en styret underboring under Nymølle å og videre ved gravning ind til Nybølle pumpestation.

I forbindelse med reliningen blev der også trukket et kraftkabel fra transformerstation ved Nybølle Pumpestation og frem til Kildepladsen. Desuden blev der etableret et fiber- og kraftkabel på kildepladsen, som blev lagt langs vejkanten og langs åen. Dette krævede særlig opmærksomhed for at sikre, at der ikke skete forurening.

En rensebrønd med fangkasse blev installeret ved Nybølle Pumpestation, og der blev taget forholdsregler ved at sørge for græsarmering op langs rensebrønden for at kunne håndtere tunge køretøjer.

Råvandsledningen blev tilsluttet eksisterende transportledning i Nybølle Pumpestation, hvor der blev etableret prøvetagningshane for samlevandsprøver.

Ved hver af de seks boringer blev der etableret fundering, græspuder og dykpumpehus, som blev udstyret med rør, ventiler og andre nødvendige komponenter. Disse blev forbundet med råvandsledningen via en stikledning. Samtidig blev der nedgravet kraftkabler og fiber, som blev tilsluttet opsatte kabelskabe ved alle borehuse.

Miljøbeskyttelsesloven §3

Kildebjerg Kildeplads hører under naturbeskyttelsesloven, og derfor tager vi de nødvendige forhold under arbejdet, som loven kræver. 

Vi har erfaring med at arbejde i områder, hvor der er fredet og beskyttet natur (miljøbeskyttelsesloven §3). Generelt gælder det, at tilstanden på §3 beskyttede arealer ikke må ændres og naturtilstanden skal bevares.

Dette betyder f.eks. at alt boremudder skal fjernes ved eventuel ”blowup”. Der skal køres på køreplader, mulden skal rømmes og lægges på efter endt gravearbejde. Opgravet materiale skal fjernes fra §3-arealet (må ikke planeres ud), vandstanden i området må ikke ændres, arbejdsfeltet skal begrænses mest muligt, der må ikke være materialeoplag på §3-beskyttede arealer. Skal der fældes store træer, skal der tages hensyn til eventuelle flagermus m.v. For at der må arbejdes på disse arealer, skal der indhentes en §3-dispensation.

Private lodsejere og virksomheder håndteres løbende, fordi vi ved, at hvis der opstår situationer, der giver anledning til stilstand, har det afgørende betydning for planlægning og produktion og dermed økonomien på projektet.

Kildebjerg_web