Modernisering af Hule Mølle Kildeplads

HOFORs indvindingsanlæg er blevet moderniseret og et af disse er Hule Mølle Kildeplads, som hører under Værket ved Lejre. Kildepladsen er blevet ombygget fra hævertanlæg til dykpumpeanlæg.

Arbejdet omfattede blandt andet: Miljøsanering, ned-rivning af gammel vakuumstation, ombygning af tryktabspumpestation, nedtagning af gamle støbejerns in-stallationer samt ombygning og modernisering af anlæg.

Kraftkabel samt fiberkabler blev etableret ved styret boring og gravning fra elskabe til de nye pumpehuse. Desuden blev der etableret et fiber- og kraftkabel på kildepladsen, som blev lagt i kanten af vejen og langs åen, hvilket stillede krav til, at forurening ikke måtte ske. 

Området var et §3 naturbe-skyttelse område, hvor vi havde et godt samarbejde med miljømyndigheder. Der skulle tages meget hensyn til firben og padder, fordi der blev opsat padde afskærmninger. Området var meget vandfyldt og bestod af tørv og gytje samt et meget stort grundvandstryk. Der blev krydset åer og vandløb med styret boring.

Der blev etableret arealer med grusarmering og vendepladser til tunge køretøjer. Råvandsledningen blev tilsluttet, eksisterende transportledning i Hule Mølle tryktabspumpestation, her blev etableret prøvetagningshane for samlevandsprøver.

Ved hver af de 4 boringer blev der etableret simpelfundering, gruspuder og dykpumpehus, som blev bestykket med rør og ventiler m.v. og råvandsledningen blev forbundet via stikledninger. Der blev nedgravet kraftkabler og fiber til op-satte kabelskabe ved samtlige boringshuse.