Modernisering af Hule Mølle Kildeplads

HOFORs indvindingsanlæg skal moderniseres og et af disse er Hule Mølle Kildeplads, som hører under Værket ved Lejre. Kildepladsen ombygges fra hævertanlæg til dykpumpeanlæg.

Arbejdet omfattede blandt andet: Miljøsanering, ned-rivning af gammel vakuumstation, ombygning af tryktabspumpestation, nedtagning af gamle støbejerns in-stallationer samt ombygning og modernisering af anlæg.

Kraftkabel samt fiberkabler etableres ved styret boring og gravning fra elskabe til de nye pumpehuse. Desuden etableres et fiber- og kraftkabel på kildepladsen, som lægges i kanten af vejen og langs åen, hvilket stiller krav til, at forurening ikke må ske. 

Området er et §3 naturbe-skyttelse område, hvor vi har et godt samarbejde med miljømyndigheder. Derfor skal tages meget stort hensyn til firben og padder, hvorfor der opsættes padde afskærmninger. Områder er meget vandfyldt og består af tørv og gytje samt et meget stort grundvandstryk. Vi kommer til at krydse åer og vandløb med styret boring.

Der etableres arealer med grusarmering og vendepladser til tunge køretøjer.
Råvandsledningen tilsluttes eksisterende transportledning i Hule Mølle tryktabspumpestation, hvor der etab-leres prøvetagningshane for samlevandsprøver.

Ved hver af de 4 boringer etableres simpelfundering, gruspuder og dykpumpehus, som bestykkes med rør og ventiler m.v. og forbindes af råvandsledningen via en stikledning. Der nedgraves kraftkabler og fiber til op-satte kabelskabe ved samtlige boringshuse.