NOVAFOS A/S - rammeaftale

Rammeaftale for gravearbejder i forbindelse med vandforsyningsarbejder 2019-2023

Anlægsopgaven udføres både i by og i landmæssig bebyggelse og omhandler; gravning, retablering og håndtering af tracearbejder samt detailplanlægning af samme i områderne: Ballerup, Egedal, Frederikssund, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm og Rudersdal Kommuner.

Arbejdsopgaverne omhandler både drifts- og anlægsopgaver, som medfører mange flytninger af mandskab og maskiner på grund af geografisk spredning, trafikale spærretider, miljøforhold og pålæg fra vejmyndighederne m.m.

Rammeaftalen rummer

  • Forberedelse af gravearbejder, herunder indhentning af ledningsoplysninger, gravetilladelse og opstart
  • Gennemførelse af gravearbejder, herunder afspærring, oplukning, sikring af udgravning, diverse arbejder i jord, bortskaffelse af jord til depot
  • Etablering af ledninger ved styret underboring og rørsprængning
  • Afslutning af gravearbejder, herunder udfyldning, retablering af belægninger og asfaltarbejder
  • Gravearbejder for diverse driftsopgaver
  • Vagtordning ved udkald