Råvandsledning fra Hareskov til Værløse

Den nye råvandsledning går fra vandforsyningens nye kildeplads i Hareskovby ad Fægyden, Skovløbevangen, Kollekollevej og Stiager og ender ved Værløse Vandværk på Højeloft Vænge

Ud over at pumpe råvand fra Hareskovby til Værløse Vandværk, øger ledningen også robustheden og forsyningssikkerheden for det samlede råvandssystem i Værløseområdet.

Ledningen er primært udført ved styret boring, desuden med udluftningsventiler i toppunkterne. Ledningsforløbet i både plan og profil har stillet forøgede krav til nøjagtigheden i udførelsen.

Ledningstracéet går langs offentlig vej, der krydser S-tog banen og Kollekollevej via broer. På visse strækninger er ledningen lagt dybere end 1,2 m for at begrænse antallet af luftudladeventiler for derved at begrænse risikoen for kollision med eksisterende gasnet og vandforsyningsnettet.

Inden idriftsættelse trykprøves og skylles ledningen, hvorpå der foretages en bakteriologisk vandanalyse.