NCC’s adfærdskodeks for leverandører

Dette adfærdskodeks for leverandører beskriver retningslinjer for, hvordan vores leverandører bør agere.

Retningslinjerne er baseret på NCC’s værdier og de frivillige initiativer, som vi har tilsluttet os, blandt andet World Economic Forums Partnering Against Corruption Initiative (PACI) og FN's globale bæredygtighedsaftale, Global Compact. Disse initiativer udstikker principper for, hvordan man håndterer menneskerettigheder, arbejdsmetoder, miljø og korruption.

NCC opmuntrer alle leverandører til selv at udarbejde et internt adfærdskodeks eller tilsvarende retningslinjer, forudsat at indholdet i NCC’s adfærdskodeks altid, som minimum, efterleves. NCC’s leverandører skal udbrede kendskabet til dette kodeks til alle personer og enheder i deres værdikæde, der leverer varer eller tjenester.

Hvem er omfattet af adfærdskodekset for leverandører?

Dette adfærdskodeks for leverandører omfatter enhver entitet, der leverer produkter, arbejdskraft eller tjenester til NCC, herunder entitetens direkte og indirekte leverandører, serviceudbydere, underleverandører, mellemled og agenter samt, hvor det er relevant, medarbejdere hos leverandøren og dennes underleverandører og agenter.

Leverandørens udstedelse af fakturaer til NCC, leverancer af varer, arbejdskraft eller tjenester til NCC eller accept af NCC’s ordrebekræftelser udgør en løbende bekræftelse af, at indholdet i dette adfærdskodeks for leverandører efterleves af leverandøren.

Leverandører skal med deres handlinger vise, at den praksis og de principper, der beskrives i NCC’s adfærdskodeks for leverandører, finder anvendelse i driften af deres virksomhed.

Vores værdier

NCC er en værdibaseret virksomhed Eftersom vores forretningspartnere er en vigtig del af vores virksomhed, forventer vi også, at de respekterer og bakker op om vores værdier.

Ærlighed

 • Vi er tro mod os selv og vores interessenter
 • Vi driver virksomhed på ordentlig og ansvarlig vis
 • Vi sørger for, at vores interessenter altid kan stole på NCC

Respekt

 • Vi værdsætter mangfoldighed og behandler andre med respekt
 • Vi samarbejder, anerkender andres meninger og står ved vores beslutninger
 • Vi anvender altid ressourcer med omtanke

Tillid

 • Vi stoler på hinanden, siger hvad vi mener, og gør som vi siger
 • Vi har mod til at sige tingene tydeligt og ligeud
 • Vi overholder vores aftaler og stræber efter høje standarder, hvad angår kvalitet og etik

Forretningsmoral

Hos NCC stræber vi efter at udvikle langvarige forretningsrelationer, som danner grundlag for, at vi kan skabe værdi for kunderne, sikre udbytte til vores aktionærer og skabe arbejdspladser, der kan sikre videre udvikling.

NCC’s leverandører skal:

 • Følge lovgivning, regler og bestemmelser i den jurisdiktion, hvor de driver virksomhed, eller hvor de leverer tjenester til NCC.
 • Sørge for, at alle rapporter, optegnelser og fakturaer er fuldstændige og korrekte.
 • Forbyde korruption og bestikkelse, fx det at give eller tilbyde noget af værdi til en offentligt ansat eller en repræsentant for en virksomhed, herunder ansatte hos NCC, for at påvirke en beslutning.
 • Undgå situationer, der kan udgøre en interessekonflikt i forhold til deres arbejde med NCC, fx at udnytte relationer til forretningspartnere og NCC til personlig vinding.
 • Drive en legitim virksomhed, hvor der ikke forekommer hvidvask eller finansiering af kriminalitet.
 • Respektere lovgivning om fair og lige konkurrence og kartellovgivning og ikke indgå aftaler om priser eller markedsdeling.
 • Aldrig misbruge eller afsløre følsomme eller fortrolige oplysninger om NCC.
 • Aldrig videregive personlige oplysninger til andre end de medarbejdere eller partnere, der har et legitimt forretningsmæssigt behov for at få oplysningerne i henhold til den gældende lovgivning om behandling af personoplysninger.

Menneskerettigheder

NCC bakker op om og respekterer internationale konventioner om menneskerettigheder og støtter mangfoldighed og ligestilling.

NCC’s leverandører skal:

 • Fremme ligestilling, som gælder for alle uanset køn, transkønnethed og udtrykt køn, seksuel orientering, etnicitet, religion, funktionsnedsættelser eller alder.
 • Forbyde adfærd, udtalelser og vittigheder, der kan opfattes eller tolkes som nedværdigende eller ydmygende for andre.
 • Bidrage til at skabe et arbejdsmiljø uden fjendtlig, voldelig, truende og mobbende adfærd.
 • Ikke være involveret i anvendelsen af tvangsarbejde ved anvendelse af vold eller trusler eller ved tilbageholdelse af medarbejderes identitetspapirer for at få en person til at arbejde. Leverandøren skal sikre, at medarbejderne har rimelige arbejdstider, lønninger og goder i overensstemmelse med de gældende love og branchestandarder.

 • Have nultolerance over for børnearbejde.
 • Respektere medarbejderes ret til at organisere sig i frivillige medarbejderorganisationer og forhandle løn kollektivt.
 • Opmuntre til gennemsigtighed i leverandørkæden og gøre en rimelig indsats for, at der i produktionen ikke anvendes råstoffer, som direkte eller indirekte finansierer grupper, der overtræder menneskerettighederne.

Sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen

Hos NCC har vi en vision om nul arbejdsulykker, og vi arbejder løbende på at skabe forbedringer, som kan gøre vores arbejdspladser sundere og sikrere.

NCC’s leverandører skal:

 • Proaktivt håndtere sundheds- og sikkerhedsrisici for at sikre et ulykkesfrit produktionsmiljø, hvor arbejdsskader og sygdom forhindres.
 • Som minimum følge den gældende ansættelseslovgivning og arbejdsmiljølovgivning eller internationale arbejdsstandarder, som er defineret af et internationalt anerkendt organ, fx ILO, og her er det de strengeste regler, der skal gælde.
 • Sikre, at medarbejderne har modtaget sikkerhedsoplæring, der er relevant for det arbejde, de skal udføre.
 • Tage ansvar og aldrig ignorere sikkerhedsanordninger på arbejdspladser eller behovet for personligt sikkerhedsudstyr.
 • Underrette NCC om alle arbejdsmiljøhændelser og usikre forhold, der vedrører NCC’s projekter og arbejdspladser.

Miljøansvar

Hos NCC prioriterer vi leverandører, der arbejder proaktivt og systematisk med miljømæssig bæredygtighed. Vores mål er at kunne producere bæredygtige produkter med en lav klimapåvirkning, som kan spores gennem hele leverandørkæden.

NCC’s leverandører skal:

 • Sikre, at deres aktiviteter giver mulighed for effektiv udnyttelse af ressourcer og en reduktion af alle former for skadelige stoffer med fokus på klima, energi, materialer og affald.
 • Udvise en proaktiv tilgang til løbende forbedringer af deres miljøarbejde, herunder udviklingen af deres produkter eller tjenester.
 • Give ledere og NCC idéer, som kan føre til innovation, der har en positiv indvirkning på miljøet.

Efterlevelse og rapportering

NCC’s generelle indstilling er, at leverandører skal tilskyndes til at forbedre sig. Alvorlige afvigelser eller vedvarende modvilje mod at forbedre sig kan dog få konsekvenser for samarbejdet mellem leverandøren og NCC.

NCC har ret til at foretage audits af leverandøren og skal fra leverandørens side have den assistance, der er nødvendig for at fastslå, om leverandøren efterlever NCC’s adfærdskodeks og alle gældende regler og bestemmelser. NCC kan hyre en tredjepart til at udføre en sådan audit, på den betingelse at den pågældende tredjepart ikke driver virksomhed i konkurrence med leverandøren inden for rammerne af den aftale, der er indgået med NCC.

NCC skrider også ind over for forretningspartnere, der viser sig at overtræde NCC’s retningslinjer, og i tilfælde af mindre, gentagne eller grove overtrædelser kan NCC kræve, at der iværksættes tiltag eller vælge at afslutte samarbejdet. Tell Me er en ordning, som gør det muligt for NCC’s medarbejdere, leverandører, forretningspartnere og offentligheden at anmelde eventuelle overtrædelser af NCC’s adfærdskodeks.

Alle anmeldelser undersøges og behandles fortroligt. Læs mere på: www.ncc.group/report/

NCC’s leverandører skal:

 • Foretage en anmeldelse i NCC Tell Me, hvis en medarbejder hos NCC, en af NCC’s leverandører eller en anden person, der optræder på vegne af NCC, bryder nationale love eller overtræder NCC’s adfærdskodeks.
 • Sikre, at NCC-medarbejdere eller -leverandører, der har valgt at følge NCC’s adfærdskodeks eller foretage en anmeldelse i NCC Tell Me, ikke bliver udsat for undersøgelser eller repressalier, der sætter deres ansættelse på spil.