Rapportér overtrædelser

Vi må gøre, som vi lover og opretholde vores etiske retningslinjer og værdier. Skulle du, som har været i kontakt med NCC, opleve, at vi ikke gør det, har du mulighed for at rapportere det.

Her kan du reagere på adfærd eller anden information som strider mod NCC's etiske retningslinjer eller værdier. Klik her for at rapportér overtrædelser, indtast koden 70862. Du kan også sende en mail til compliance@ncc.se eller et brev til Head of Compliance, Group Legal & Risk, 170 80 Solna.

Vi garanterer, at det, du siger eller skriver, bliver behandlet som fortrolig information, og du forbliver anonym, hvis du ønsker. Din identitet vil ikke blive afsløret.

Her kan du læse mere om NCC's adfærdskodeks.

Hvad skal indberettes?

Enhver hændelse, som du mener kan være i strid med NCC’s adfærdskodeks, adfærdskodeks for leverandører eller andre politikker og direktiver. Det kan også være en overtrædelse af en lov, regel, forordning og/eller en direkte trussel mod offentlige interesser. Overtrædelse af antitrust-lovgivningen og korruption er eksempler på problemer, der bør indberettes.

Tell Me, NCC’s whistleblowerkanal

Hvad er Tell Me?

Tell Me er NCC’s whistleblowerkanal, hvor du som medarbejder (kanalen er også åben for konsulenter, leverandører, kunder eller andre forretningspartnere) kan indberette eventuelle overtrædelser af loven, NCC’s adfærdskodeks, adfærdskodeks for leverandører eller politikker og direktiver.

Hvad er whistleblowing?

Whistleblowing betyder, at en person informerer virksomheden om en bekymring for eller mistanke om en forseelse. Formålet med ordningen er at beskytte virksomheden, medarbejderne og andre interne og eksterne interessenter.

Hvilken type hændelser skal jeg indberette?

Hændelser, som du mener overtræder NCC’s adfærdskodeks, adfærdskodeks for leverandører og andre politikker og direktiver. Det kan også være en overtrædelse af en lov, regel, forordning og/eller en direkte trussel mod offentlige interesser. Overtrædelse af antitrust-lovgivningen og korruption er eksempler på problemer, der bør indberettes.

Hvad skal jeg gøre, hvis det bare er en mistanke, og jeg er usikker på, om der er sket noget?

Hvis du er usikker på, hvordan du skal forholde dig, kan du spørge din leder, HR, Legal, Compliance eller Finance for at få vejledning. Vi vil hellere have, at du spørger om en situation, der viser sig at være harmløs, end at du lader en potentiel uetisk adfærd gå upåtalt hen, fordi du var i tvivl. Læs mere på Ask Me-siderne.

I hvilke lande kan der foretages indberetning?

Der kan foretages indberetning af hændelser, der har fundet sted på/i alle vores lokationer, joint ventures og datterselskaber. Tell Me-linjen er tilgængelig på alle lokale sprog.

Hvad er repressalier?

Repressalier betyder, at en whistleblower eller en person, der har deltaget i en undersøgelse, f.eks. som vidne, straffes på den ene eller anden måde. Straf kan f.eks. være degradering eller opsigelse af ansættelseskontrakten. NCC har en politik for beskyttelse af whistleblowere, som forbyder enhver form for repressalier mod personer, der i god tro indberetter en bekymring. Politikken fastsætter, at repressalier vil blive behandlet som en disciplinærsag.

Hvad hvis jeg bliver mødt af repressalier?

En klage, der fremsættes i god tro, vil ikke medføre nogen form for sanktioner, uanset om de underliggende kendsgerninger viser sig at være korrekte eller resulterer i korrigerende handlinger. Hvis du mener, at du har været udsat for repressalier af nogen art, bør du indberette det, så det kan blive undersøgt.

Hvad sker der med de anklagede?

Konsekvenserne afhænger af, om påstanden er berettiget eller ej. Hvis overtrædelsen er dokumenteret, træffer NCC passende foranstaltninger. Det kan omfatte disciplinære foranstaltninger, herunder i sidste instans opsigelse og eventuelt retligt søgsmål, med forbehold for gældende lovgivning og afhængigt af omstændighederne. NCC kan også træffe andre foranstaltninger for at forhindre gentagelser, f.eks. uddannelse.

Hvorfor indberette?

Hvorfor skal jeg indberette det, jeg ved?

En stærk, gennemsigtig og positiv integritetskultur er central for NCC og i tråd med vores Star behaviors og kerneværdier – Ærlighed, Respekt og Tillid. At udvise omhu er den Star behavior, hvor NCC's medarbejdere forventes at tage ansvar for deres handlinger og brug af ressourcer og at begrænse risici og handle med integritet for at sikre en drift, der er sikker, af høj kvalitet og bæredygtig.

Vi har alle et ansvar for at handle på en etisk korrekt måde og give de relevante personer besked, hvis nogen handler på en måde, som ikke er etisk korrekt eller i strid med love eller bestemmelser.

Jeg har kendskab til, at visse personer er involveret i uetisk adfærd, men adfærden vedrører ikke mig. Hvorfor skal jeg indberette det?

Vi opfordrer dig til at træde frem og gøre opmærksom på bekymringer for at forhindre enhver form for forseelse. Al uetisk adfærd – på et hvilket som helst niveau – skader i sidste ende virksomheden og alle medarbejdere, herunder dig selv. Hvis du kender til tilfælde af ureglementeret adfærd eller etiske overtrædelser, beder vi dig se det som din pligt over for dig selv og dine kolleger at indberette det.

Ønsker ledelsen virkelig, at jeg indberetter?

Ja, det gør den. NCC tolererer ikke adfærd, der ikke er i overensstemmelse med reglerne, og der vil blive truffet foranstaltninger ved overtrædelse af NCC's adfærdskodeks. Jo før vi bliver gjort opmærksomme på det, jo tidligere kan vi handle og forhåbentlig minimere de negative effekter af den ureglementerede adfærd.

Er dette system ikke bare et eksempel på, at nogen holder øje med mig?

NCC har forpligtet sig til at efterleve sine kerneværdier – Ærlighed, Respekt og Tillid. I overensstemmelse med den forpligtelse opfordrer vi til og forventer, at medarbejdere og andre, som har alvorlige bekymringer om et hvilket som helst aspekt af NCC’s arbejde, træder frem. Formålet med Tell Me og enhver undersøgelse foretaget af NCC er at finde ud af, hvad der er sket, uanset hvor og på hvilket niveau i organisationen.

Hvem kan indberette?

Hvem kan indberette på Tell Me-linjen?

Alle kan foretage en indberetning på Tell Me-linjen. De fleste indberetninger foretages af medarbejderne, men kan også foretages af konsulenter, leverandører, kunder eller andre forretningspartnere.

Hvem modtager indberetningerne?

De indberetninger, der foretages via Tell Me-whistleblowerkanalen, modtages af Group Compliance, som vurderer de enkelte indberetninger. Whistleblowertjenesten leveres af et eksternt selskab ved navn People InTouch og er tilgængelig 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen på et hvilket som helst sprog, via telefon eller via internettet.

Hvem undersøger indberetningerne?

Afhængigt af hvad indberetningen drejer sig om, og hvor adfærden fandt sted, er forskellige dele af organisationen ansvarlige for undersøgelsen. Indberetninger vedrørende chikane, diskrimination eller fair ansættelse vil typisk blive vurderet af HR, mens andre kategorier af indberetning vil blive vurderet af Legal eller en anden koncernfunktion som f.eks. Security. Disse ressourcer behandler og undersøger whistlebloweres indberetninger på et uafhængigt grundlag.

Hvem er beskyttet af NCC’s whistleblowerpolitik?

En lang række personer, som kan få kendskab til overtrædelser i en arbejdsrelateret sammenhæng, er omfattet af beskyttelsen. Det kan f.eks. være medarbejdere, ulønnede praktikanter, aktionærer med aktive opgaver og medlemmer af tilsynsorganer (herunder bestyrelsen), uafhængige tredjepartsleverandører, underleverandører og leverandører. Whistleblowerbeskyttelsen gælder også for dem, der bistår whistleblowere, såsom kolleger og slægtninge.

Hvordan foretager jeg en indberetning?

Hvis jeg har en mistanke, hvordan skal jeg så indberette den?

Som udgangspunkt opfordrer vi dig til at indberette enhver mistanke om overtrædelse af adfærdskodeks direkte til din leder, din leders overordnede, HR, Legal, Finance eller Group Compliance. Det kan du gøre pr. post, telefon eller personligt. Men hvis du føler, at du ikke kan indberette din mistanke til nogen af disse ressourcer, kan du bruge Tell Me – whistleblowerkanalen, hvor indberetning kan foretages anonymt.

Hvor ender disse indberetninger? Hvem har adgang til dem?

Indberetninger foretages direkte på whistleblowertjenestens sikre server, som hostes uden for NCC’s IT-miljø. Leverandøren af vores whistleblowertjeneste, People InTouch, sikrer via deres Speak Up-system, at kun autoriserede personer i NCC, som er ansvarlige for at vurdere indberetningerne og udføre undersøgelserne, har adgang til dem. Disse modtagere er forpligtet til at holde indberetningerne fortrolige.

Hvad hvis de anklagede får adgang til min indberetning?

Tell Me-whistleblowerprocessen og vores undersøgelsesproces er udformet på en måde, så de involverede parter ikke får besked om indberetningen eller får adgang til indberetninger, hvori de er nævnt.

Jeg er bekymret for, om de oplysninger, jeg giver, i sidste ende vil afsløre min identitet. Hvordan kan jeg være sikker på, at det ikke sker?

Det er aldrig muligt at spore identiteten på den, der har foretaget indberetningen – alle identificerbare oplysninger såsom IP-adresser og stemmebeskeder videregives aldrig til NCC af den eksterne leverandør. Systemet giver indberetteren et unikt sagsnummer. Dette sagsnummer gør det muligt for indberetteren at lytte til eller læse svaret fra NCC, når vedkommende vender tilbage til systemet.

Din identitet vil altid blive holdt fortrolig. Du kan også vælge at være anonym, hvis det er tilladt i henhold til lokal lovgivning. For yderligere at sikre din anonymitet kan du overveje ikke at afsløre nogen identificerende oplysninger som en del af din indberetning. Men hvis du vælger at være anonym, skal du huske at gå tilbage til din indberetning, da Group Compliance kan have sendt spørgsmål til dig. Det kan være vanskeligere at foretage en korrekt undersøgelse, hvis indberetteren er anonym, så overvej dette grundigt, før du foretager din indberetning.

Hvad skal min indberetning indeholde?

Det er vigtigt for undersøgelsen, at den, der foretager indberetningen, giver så mange oplysninger som muligt, som kan danne grundlag for undersøgelsen (det er altid en god idé at tænke "hvad, hvornår, hvordan, hvor" – og "hvem", hvis det er nødvendigt for at løse sagen). Desuden vil al dokumentation være en hjælp.

Hvis du kommer i tanke om noget vigtigt efter at have fremsendt din indberetning, kan du vende tilbage til Tell Me ved at logge ind med din adgangskode og få adgang til din oprindelige indberetning. Her kan du tilføje flere oplysninger eller besvare spørgsmål, du måtte have modtaget fra Group Compliance.

Får jeg feedback vedrørende resultatet af min indberetning?

Hvis du har valgt at foretage din indberetning gennem den eksterne whistleblowerkanal, vil du modtage en bekræftelse på modtagelse fra Group Compliance inden for ca. 48 timer. Nogle gange vil denne bekræftelse indeholde spørgsmål, der vil være til hjælp for undersøgelsen. Indberetteren vil også få besked, når undersøgelsen afsluttes. Afhængigt af hvor følsom undersøgelsen er, kan visse ikke-fortrolige oplysninger blive delt med indberetteren, men disse omfatter aldrig oplysninger, der indeholder personlige oplysninger.

Hvor længe opbevares dataene?

Alle data, der afgives, når en indberetning foretages via Tell Me-telefonen eller websystemet, vil blive behandlet med det formål at følge op på og undersøge indberetningen i overensstemmelse med lokale juridiske forpligtelser. Oplysningerne vil blive opbevaret, så længe det er nødvendigt af hensyn til sagens behandling, men ikke længere end to år.

Behandlingen af personoplysninger via whistleblowersystemet er strengt reguleret i henhold til den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR).

Hvem får adgang til dataene?

Alle indberetninger modtages af Group Compliance og behandles på et strengt ’need to know’-grundlag. Den person, der skal undersøge sagen, får adgang og vil normalt være medlem af NCC’s Legal-, Compliance- eller HR-afdeling afhængigt af, hvad sagen vedrører, og hvor i virksomheden der måtte være sket en overtrædelse. Afhængigt af typen af overtrædelse kan andre afdelinger også være involveret (f.eks. Internal Audit), og nogle gange er vi nødt til at inddrage ekstern ekspertise for at hjælpe os med undersøgelsen.

Er der andre måder at foretage en indberetning på?

Ud over de interne ressourcer, der er anført ovenfor, er den eksterne Tell Me-linje en sikker kanal til indberetning. Du kan dog også sende en e-mail til Head of Compliance (link e-mail) eller et brev til: Head of Compliance, Group Legal & Risk, 170 80 Solna, Sverige.

Du kan også kontakte en lokal ressource, der dækker de juridiske enheder i det enkelte land, eller foretage en indberetning til de lokale myndigheder.

Lokale myndigheder i Sverige, Danmark, Finland: